Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • PDF
  • Twitter

Begroting 20208/11/2019

Geen extra lastenverzwaring, verhoging toeristenbelasting uitgesteld.sec


Op 7 november vond de begrotingsbehandeling plaats.

De begroting stond vooral in het teken van onze ambities en de noodzakelijke investeringen. Dit, ondanks dat wij geteisterd worden door een alsmaar krimpende bijdrage vanuit de rijksoverheid. Wij krijgen steeds meer taken opgelegd terwijl de rijks-vergoedingen achterblijven bij de kosten die wij daarvoor moeten maken. Dat voelt niet alleen als onrechtvaardig maar dat is het ook. 

We hebben de rioolheffing kunnen verlagen waardoor de OZB verhoging voor de meesten van u gecompenseerd wordt. De DGP blijft zich inzetten voor een lage lastendruk voor inze inwoners en ondernemers.

De DGP is de ondernemers in de toeristen sector tegemoetgekomen door de verhoging toeristenbelasting met 1 jaar uit te stellen. Hiervoor dienden wij met succes een motie in.

Peter Wijers voerde als fractievoorzitter het woord voor de algemene beschouwingen.

Voorzitter,

Allereerst dank aan het college en alle ambtenaren die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze programmabegroting 2020. Wij hebben er weer veel zin in om samen met het college, onze collega’s in de raad, de ambtenaren en onze inwoners aan de slag te gaan voor onze mooie gemeente.

Vorig jaar nam de DGP u mee in een reis door onze mooie gemeente. Onze ambities uit het coalitieakkoord waren geland in de begroting en de basis voor nieuwe ontwikkelingen was daarmee gelegd. Waar het vorig jaar nog flink zonnig was en we de zonnebril de gehele dag op hebben moeten houden, is er niets zo voorspelbaar als het Nederlandse weer. Het is een stuk wisselvalliger dit jaar in onze gemeente. Het regent hard in Den Haag en dan drupt het in Noord-Limburg. Gelukkig wisselen de buien zich weer af met mooie zonnestralen.

Voorzitter, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wij balen. Wij balen natuurlijk van een tekort op onze begroting, maar nog meer balen we van het feit dat veel buiten onze macht ligt. Doordat de Rijksoverheid weigert de (jeugd)zorg passend te vergoeden, moeten wij bezuinigen op lokale activiteiten. En dat raakt ons, het college, de ambtenaren, maar ook onze inwoners. Het is belangrijk om als raad een signaal af te geven aan Den Haag. Daarvoor hebben wij een motie gemaakt (MOTIE VOORLEZEN). Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om een signaal aan onze inwoners af te geven. Ja, wij zijn genoodzaakt de OZB te verhogen, maar dat willen wij tijdelijk doen, totdat het Rijk met voldoende middelen over de brug komt. Daarvoor dienen we een motie in (MOTIE VOORLEZEN).

Wij willen meer doen, maar moeten het met minder doen. Dat vraagt om scherpe keuzes met in het achterhoofd dat niet alles kan. Het is fijn om te zien dat er op vele plekken in onze gemeente gebouwd. Wij zitten niet bij de pakken neer, maar steken de handen uit de mouwen om van onze gemeente een nog mooiere plek te maken. Er komen grote uitdagingen op ons af, zoals de Omgevingswet en de energietransitie en onszelf klaarmaken voor het klimaat van de toekomst. Wij zijn blij dat onze Maaskade veiliger is geworden door de nieuwe kademuur. Een opsteker voor de veiligheid, maar hij ziet er ook erg mooi uit. Wij danken de inwoners voor hun geduld tijdens dit intensieve traject. De waterveiligheid bracht dit jaar vele inwoners op de been rondom de LOB van Gennep. Wij willen benadrukken dat de LOB een belangrijke impuls is voor de waterveiligheid in Middelaar, maar begrijpen de emotionele gevoelens van de inwoners. Dit signaal wordt door de projectorganisatie serieus genomen en er wordt samen naar nieuwe oplossingen gezocht. Wij zullen dit proces nauwgezet volgen en zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.

Ook in de energietransitie worden er stappen gezet om ons streven binnen bereik te houden. Wij zijn blij dat het college hierin creatief denkt door bijvoorbeeld opzoek te gaan naar grote daken voor zonnepanelen. Alle opties moeten worden onderzocht en benut, waar dit mogelijk is, ook het gebruik van waterstof. Wij willen het college dan ook meegeven om waar dat mogelijk is aan te sturen op het gebruik van waterstof. Wij benadrukken wel dat wij de betaalbaarheid van de stappen die we zetten in de gaten zullen houden.

Wij zijn blij met de investeringsagenda. Wij roepen al jaren dat toerisme en recreatie een speerpunt is van ons beleid, maar er worden nu serieuze middelen voor ingezet. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de inwoners en ondernemers van Plasmolen, samen met de gemeente in het masterplan Plasmolen een kwaliteitsimpuls bereiken voor Plasmolen. Wij lazen dat het onderzoek naar de horecastrip in de afrondende fase is, wij zijn benieuwd wanneer wij de eerste resultaten mogen verwachten?

Graag blikken wij even terug op onze rit van vorig jaar. Want we zijn een jaar verder en het is mooi om te kunnen constateren dat veel van onze wensen inmiddels realiteit zijn geworden. Zo bevindt de bouw van het zorgcentrum zich in de afrondende fase. In deze tijd van vergrijzing zien wij in grotere gemeenten om ons heen dat zij worstelen met passende huisvesting voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en moeten vertrekken naar kinderen die ver weg wonen of instellingen die buiten de eigen woonplaats liggen. Wij zijn er trots op dat in onze gemeente wij een plek hebben waar onze ouderen terecht kunnen als zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. In hun eigen woonomgeving, in hun eigen sociale kring en bekende omgeving. Gezondheid is niet alleen voor ouderen van belang, maar voor iedereen. Afgelopen jaar hebben wij stappen gezet om te komen tot een gezondheidscentrum in Mook. Een modern gezondheidscentrum voor alle inwoners! In 2020 gaan we hier nog veel meer van zien!

Het wandelknooppuntennetwerk verleidde ons vorig jaar om de paden op en de lanen in te gaan. Wij zijn benieuwd wat de stand van zaken is van de aansluiting op het landelijke wandelknooppuntennetwerk?

Al jaren hameren wij op huisvesting voor starters. Wij zagen vorig jaar kansen bij de oude Rabobank in Mook en Rijksweg 5-7 in Molenhoek. Wij zijn blij dat beide initiatieven opgepakt zijn en dat Rijksweg 5-7 inmiddels zelfs gesloopt is. Wij hopen dat de huidige PFAS en stikstof discussie hier niet teveel roet in het eten gaat gooien. Wat is de stand van zaken van beide projecten?

Het aanschrijven van bouwtitels heeft ook effect gehad, wij zien dat initiatieven worden opgepakt en uitgevoerd. Vele van deze activiteiten zullen in 2020 hun eerste resultaten laten zien.

Wij maken ons wel zorgen over de herprioritering van de infrastructuur projecten door de provincie Limburg. Wij hebben enthousiaste plannen voor de N271 in Plasmolen en we hebben eindelijk een doorbraak bereikt voor het spoorbruggetje in Molenhoek, het zou zonde zijn om na al onze inspanningen deze projecten te zien stranden. Wat is de stand van zaken? De Wittebrug in Plasmolen wordt op dit moment aangepakt en is de komende jaren weer veilig voor het verkeer en wij kijken reikhalzend uit naar de opening van de fietsbrug volgend jaar!

De zorg is in onze gemeente goed geregeld. In het begin van mijn betoog sprak ik al over de bijdrage van de Rijksoverheid voor de zorg. Deze blijft achter bij de kosten en de kosten zullen de komende jaren blijven stijgen. Dat betekent dat wij ook in de toekomst kritisch zullen moeten zijn op de kosten van de zorg, wij kunnen dit immers niet jarenlang blijven volhouden. Wij dagen het college dan ook uit om het komende jaar een manier te vinden om creatief om te gaan met de middelen en hier grip op te krijgen.

Ondanks dat er weinig ruimte is voor nieuwe plannen, vinden wij de verkeersveiligheid in onze gemeente wel een belangrijk onderwerp. Dat toonde onze recente georganiseerd DGP thema avond ook aan; de zaal zal bomvol. Wij willen inzetten op initiatieven die de gedragsverandering beïnvloeden, omdat daar op de lange termijn het meeste te halen is. In het land zijn talloze projecten te vinden die positief hebben uitgepakt op de verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld de positieve flitspaal, die goed rijgedrag beloont. Ziet het college mogelijkheden om in Mook en Middelaar te experimenteren met een dergelijke flitspaal?

Voorzitter, wij ronden af. Al jaren roepen wij om kritisch te kijken naar de voorziening rioolbeheer. Juist nu de hoogte van de voorziening rioolbeheer zo ruim is denken wij dat hier een kans is om de lastenverzwaring  voor onze inwoners te verlichten, door het verlagen van de rioolheffing. Dat hebben wij ook in de commissievergadering geroepen en we zijn blij dat we vandaag een memo van het college hebben ontvangen die ons laat zien dat het een reële mogelijkheid is om de lastenverzwaring voor onze inwoners te verzachten. Wij roepen het college op om het tweede scenario verder uit te werken en de raad hierover terug te koppelen in december, tijdens het vaststellen van de tarieven.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we er weleens beter voor hebben gestaan, wij staan voor scherpe keuzes. Wij hebben er vertrouwen in dat dit college hiertoe in staat is, en zijn als DGP altijd bereid mee te denken, te sparren en te bouwen aan het Mook en Middelaar van de toekomst!

Dankuwel en succes!

(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.