DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Programma

Besturen

De DGP wil dat:

 • Mook en Middelaar een zelfstandige Limburgse gemeente blijft.
  • Mook en Middelaar als betrouwbare partner voor de regio’s op effectieve wijze samenwerkt met omliggende gemeenten waarbij de belangen van onze inwoners en ondernemers voorop staan.

De DGP hecht, om uiteen¬lopende redenen, nog steeds veel waarde aan “het Limburgs zijn”. Het landelijke karakter van onze gemeente dient behouden te blijven. Herindeling is voor de DGP nooit een doel geweest, goede dienstverlening wel. De DGP verwacht dat het voor de burger niet duurder hoeft te worden om als gemeente zelfstandig te blijven. Dit kan omdat wij op samenwerken ingesteld zijn.

Zelfstandigheid

Herindeling en noord-zuid discussies zijn niet de zaken waar de burgers echt wakker van liggen. Onze ligging bepaalt de wijze van besturen. Het is vooral een politiek vraagstuk.

Klein maar fijn is een veelgehoorde kreet. Alhoewel wij allemaal weten wat we ermee bedoelen gaat het niet daar om, maar om de vraag:
zijn wij in staat om als gemeente zelfstandig te blijven zonder dat de dienstverlening aan de burger in gevaar komt?
Is de grootte van de gemeente bepalend voor een goede dienstverlening?
Op beide vragen is geen eenduidig antwoord te geven. Dat hangt onder andere af van de zelfredzaamheid van de burgers en mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten.

Samenwerken

Gelegen op de grens van drie provincies, maakt samenwerking ingewikkeld maar niet onmogelijk. Wij hebben geen zeggenschap over provinciegrenzen; dat zullen we moeten accepteren.
Samenwerking is voor Mook en Middelaar grenzeloos, zowel naar Zuid, Noord, West als Oost. We moeten daar pragmatische keuzes in maken.
Gelijkwaardigheid van de samenwerkende partners is belangrijk. Zolang de omvang van onze gemeente er in dat verband niet toe doet is er geen probleem en kan de samenwerking succesvol zijn.

Mook en Middelaar heeft bovengemiddeld veel samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingsverbanden leggen een groot beslag op onze organisatie en geven veel bestuurlijke drukte. Dat is een prijs die wij betalen voor onze ligging en keuze voor zelfstandigheid.

Als je samenwerkt en je maakt deel uit van een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, dan neem je samen met andere gemeenten besluiten over de uitvoering van het beleid en soms ook over het beleid zelf. Daarmee doe je afstand van een deel van je zelfstandigheid omdat besluiten over dat beleid niet meer door onze eigen gemeenteraad genomen worden.

De DGP zal alert blijven als het gaat om onze autonomie en eigen beslissingsbevoegdheid. Wij zullen ervoor blijven waken dat wij beleid houden dat past bij onze gemeente, waar de lijnen kort zijn en het bestuur dicht bij de burger staat.

Samenwerkingsverbanden

Onze gemeente is klein en onze ligging in Limburg, geklemd tussen Gelderland, Noord-Brabant en Duitsland is niet altijd gemakkelijk. Dit heeft er wel voor gezorgd dat samenwerken in ons DNA zit. Voor de DGP moet de samenwerking dáár gebeuren, waar dat het beste is voor onze gemeente. Dat betekent niet dat de DGP voorstander is van zogenaamd “shopgedrag”. Het betekent wel dat wij voor verschillende taken met verschillende partners samenwerken.

De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn:

 • Rijk van Nijmegen: voor het sociale domein werken wij samen met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Daarnaast werken we samen in de DAR en de MARN
 • Regio Noord-Limburg (Gezondste Regio): voor het fysieke domein (ruimtelijke ordening en openbare ruimte) en de veiligheidsregio met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) werken wij samen in de regio Noord-Limburg.

Overige:

 • Kop van Noord-Limburg:
  wij onderhouden contacten met onze naaste buurgemeenten Bergen en Gennep voor de regionale visie in Maasduinen en de Lob van Gennep,
 • Land van Cuijk:
  voor de visie Mooi Maasdal en het Deltaprogramma Maas voor onze bescherming tegen hoogwater,
 • Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen):
  Om afspraken te maken over vervoer en wonen willen wij dat Mook en Middelaar hiervan deel blijft uitmaken.
  Net als in Noord-Limburg hebben wij ook hier gekozen voor een maatwerkovereenkomst. Dit doen we omdat wij in beide regio’s niet op alle dossiers samenwerken.

Dienstverlening

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we heel goed in staat zijn om een goede dienstverlening op peil te houden. Wij blijven de lat hoog leggen, ondanks dat wij beperkt worden door onze grootte. Mook en Middelaar heeft minder ambtenaren dan de ons omringende gemeenten. Ambtenaren die bij ons werken moeten breed inzetbaar zijn; wij kennen daarom minder specialisten. Als wij een specialist nodig hebben huren wij die in. Als het een specialist is voor regelmatig werk, dan gaan wij kijken of wij die kunnen inlenen van een buurgemeente of wij besteden de taak helemaal uit. Hierdoor kunnen we toch onze kwaliteit van dienstverlening op peil houden.

Politiek

De samenstelling van onze bevolking verandert snel. De wensen van onze inwoners ook. Zeker als het gaat om betrokkenheid. Alle partijen hebben burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. De vraag is of dat overeenkomt met ons gedrag naar de burger en of de gemeentelijke organisatie daarop is ingericht. Voldoet het huidige stelsel van commissies en raadsvergaderingen nog wel?
De DGP vindt dat deze zaken opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden en zal zich inzetten om samen met andere partijen tot een verbetering te komen waarbij de participatie van de burger meer tot zijn recht komt.

Categorieën
Programma

Mobiliteit

De DGP wil:

 • veilige, verkeersluwe wijken,
  • Het doorgaande verkeer beter reguleren.
  • Deelvervoer in wijken inzetten.
  • Faciliteiten voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en inwoners met een fysieke beperking.
  • Parkeerproblemen in de wijken aanpakken. 
 • duurzame oplossingen voor grote verkeersproblemen,
  Wij kiezen voor oplossingen, die de leefbaarheid verbeteren, de veiligheid vergroten, duurzaam en toekomstgericht zijn én kunnen rekenen op een groot draagvlak.
 • geen weg door de spoorzone
  • De DGP streeft naar een duurzame oplossing en is geen voorstander van een weg door de spoorzone. Alleen als er voldoende draagvlak en er geen alternatief is, kan het voor ons bespreekbaar worden.
  • Een verkeersveilige inrichting van de Heumensebaan en Ringbaan.
  • Een fietsbruggetje en vrijliggend fietspad van Molenhoek naar Groesbeek.
 • meer gebruik van het OV en de fiets.
  Het gebruik van de fiets stimuleren door goed ingerichte fietspaden en inzet van deel- en/of leen-fietsen op bijvoorbeeld het station. (OV-fiets)

Onze mooie Limburgse gemeente ligt op korte afstand van Nijmegen. Nijmegen is voor ons de centrumgemeente ondanks dat we daarvoor de provinciegrens over moeten. De verbindingen tussen Venlo en Nijmegen dragen bij aan onze bereikbaarheid. De belangrijkste zijn: de Maas, A73, N271 en de Maaslijn over het spoor. Daarom is Mook en Middelaar zo’n aantrekkelijke woongemeente.

De meeste inwoners verdienen hun brood in het Rijk van Nijmegen. Dat geeft ook veel verkeersbewegingen richting Nijmegen en omgekeerd. Groesbeek heeft geen directe verbinding naar de A73 waardoor de inwoners gebruik moeten maken van de wegen door onze dorpen Mook en Molenhoek.

Station Mook – Molenhoek als HUB-locatie

De stad Nijmegen wil graag bereikbaar blijven en het autoverkeer terugdringen. Om die reden is er een station gekomen in Molenhoek. Daar zijn wij blij mee, maar dat heeft ook een keerzijde. De regio Arnhem-Nijmegen wil dat het station een overstappunt wordt voor automobilisten die verder met de trein naar Nijmegen reizen. Het spoor wordt geëlektrificeerd en men wil een pendeltrein laten rijden tussen Molenhoek en Nijmegen Hierdoor zal de druk van het autoverkeer in Mook en Molenhoek toenemen.

Wij denken als DGP graag mee over een regionaal mobiliteitsprobleem en helpen graag bij een oplossing. Dit kan alleen als er bij alle partijen begrip is voor onze lokale verkeersproblematiek. Toename van het verkeer heeft nadelige effecten op ons milieu en gezondheid.
Wij werken alleen loyaal mee om regionale problemen op te lossen als het ook leidt tot oplossingen voor onze lokale problemen waardoor de leefbaarheid door minder verkeers¬overlast in onze kernen toeneemt.

Duurzaam (deel-)vervoer

Het aantal elektrische vervoermiddelen zal in de komende jaren sterk toenemen. Dat is een goede zaak om vermindering van uitstoot van CO2 en fijnstof te krijgen. Daarvoor zullen er meer (snel-)laadpalen moeten komen.

Wij willen dat er uitvoering gegeven wordt aan de vastgestelde mobiliteitsvisie en aan de maatregelen voor de Ecozone van onze gemeente. De beschikbare subsidies vanuit het Rijk, de provincie en de regio Noord-Limburg (Trendsportal) moeten effectief ingezet worden. Wij gaan ervan uit dat ook De Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen) haar steentje bijdraagt.

Bij alle uitvoeringsplannen worden onze inwoners betrokken en houden we, meer dan nu het geval is, rekening met onze minder mobiele inwoners en inwoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van hulpmiddelen.
Wij willen nadrukkelijk geen nieuwe visies maar concrete uitvoeringsplannen.

Categorieën
Programma

Onderwijs

De DGP wil:

 • het bestaande onderwijsaanbod in onze gemeente behouden.
  • Nieuwbouw voor het Kandinskycollege mits het bekostigd kan worden uit de Rijksmiddelen.
  • Basisscholen hun centrale positie binnen onze kerkdorpen laten behouden. Wij zijn geen voorstander om de Adalbertschool uit het centrum van Mook te verplaatsen naar de rand van het dorp.
Vergrijzing

Wij hebben gezorgd dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in onze schoolgebouwen. Dat is een goede zaak. Vergrijzing leidt tot krimp en krimp is als eerste te merken in scholen. Een te kleine school kan de kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloeden. Een mindere kwaliteit heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht op potentiële leerlingen. Daarnaast leidt krimp tot onderbezetting van de ruimtes in die gebouwen. Leegstand in onze scholen is kostbaar. Hier zal gezocht moeten worden naar een alternatief of medegebruik.

Basisonderwijs

Een basisschool maakt een wezenlijk onderdeel uit van de leefbaarheid in onze kerkdorpen. Het Rijk gaat over het opheffen van scholen. Om die reden kan de gemeente het voortbestaan van een school niet garanderen. De DGP vindt dat de gemeente zich wel moet inspannen om de scholen bij hun voortbestaan te ondersteunen.

Voortgezet onderwijs

Voor een kleine gemeente als de onze is het bijzonder dat wij voortgezet onderwijs hebben. Het Kandinsky-college heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd op sport en organiseert onder andere de avondvierdaagse. Daarnaast ondersteunt de school ook bij de activiteiten van het LOP in Molenhoek. Daarmee levert deze school een zeer gewaardeerde bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Het gebouw van het Kandinsky is in minder goede staat en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het in stand houden van het gebouw en mogelijke nieuwbouw is kostbaar. De structurele lasten voor nieuwbouw kunnen niet meer gedekt kunnen worden uit de bijdragen van het rijk. Het bestuur van het Kandinsky is verwikkeld in een fusieproces dat het totale voorgezet onderwijs in het Rijk van Nijmegen onder één bestuurlijke koepel moet brengen. De terugloop van leerlingen zorgt voor leegstand die het nieuwe bestuur zal willen voorkomen. Het voortbestaan van de school in Molenhoek is daardoor niet zeker.

De Maasvallei

Er zijn plannen bedacht om in het kader van een eventuele nieuwbouw van het Kandinsky te bezien of het nieuwe gebouw in de Maasvallei (langs het spoor in Mook) geplaatst zou kunnen worden. Door slim de sportfaciliteiten te combineren met de behoefte van Eendracht zouden financiële voordelen te behalen zijn. Ook wordt er gedacht aan een nieuw onderwijsconcept met de Adelbertschool. Voor deze basisschoolleerlingen zouden zogenaamde doorlopende leerlijnen ontstaan. Daarvoor zou de Adalbertschool uit het centrum van Mook verdwijnen.

Categorieën
Programma

Beschermen

De DGP wil:

 • een veilige leefomgeving voor iedereen.
  • Meer handhaving om de burgers te beschermen tegen vandalisme en milieuoverlast.
  • Meer voorlichting over het gebruik van sociale media en internet om te voorkomen dat kwetsbaren slachtoffer worden van computercriminaliteit en misbruik via sociale media.
  • Zo nodig in samenspraak met de inwoners extra straatverlichting plaatsen op onveilige locaties.

Veiligheid is een thema dat met grote regelmaat terugkomt op de politieke agenda. Inwoners in onze gemeente voelen zich over het algemeen veilig. Die veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Ook onze gemeente heeft vanwege zijn ligging te maken met bedreigingen. De burger mag van de overheid verwachten dat zij zo goed mogelijk beveiligd wordt en, als er zich een ramp voordoet, het gemeentelijk apparaat adequaat reageert en informeert.

Hoogwaterbescherming

Het beschermingsniveau van onze gemeente voldoet inmiddels aan de landelijke norm. Er liggen echter nieuwe normen in het verschiet hetgeen betekent dat er in de toekomst aanvullende maatregelen nodig zullen zijn.

De Lob van Gennep
is een gebied (vanaf de Jansberg tot aan de Cuijksesteeg in Mook) dat bij zeer hoog water onder water komt te staan. Het dient ter bescherming van de dichtbevolkte gebieden stroomafwaarts aan de Maas.

Het is gelukt om de gevolgen voor onze gemeente tot een minimum te beperken en er zijn inmiddels kansen waardoor het mogelijk wordt om meer woningen in het gebied te bouwen. Voor alle inwoners van het gebied geldt nu ook eenzelfde tegemoetkoming voor schade als gevolg van overstromingen.

Al deze plannen bieden ook kansen. Kansen voor het herstel van de Maasheggen bijvoorbeeld en kansen voor onze economie. Er zijn echter ook bedreigingen voor onze agrariërs die mogelijk weer meer landbouwgrond verloren zullen zien gaan.

Openbare orde en veiligheid, handhaving

Handhaven is een instrument voor de overheid (het Rijk, Provincie, Gemeente en Waterschap) om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven zich aan de regels houden. In voorkomende gevallen kan de overheid bij handhaving sancties, zoals boetes, opleggen. In veel gevallen maakt de politie een proces verbaal dat kan leiden tot een boete. Op het gebied van openbare orde hebben burgemeester en politie wettelijk geregelde taken.

Gemeentes hebben toezichthouders die onderzoeken instellen en buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) die voor sommige overtredingen mogen verbaliseren. Een deel van deze taken wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Bij toezicht op het water werkt de gemeente samen met de gemeente Cuijk.

De prioriteiten en inzet van de politie worden op rijks- en regionaal niveau bepaald. Omdat onze gemeente ten opzichte van andere gemeente een “rustige” gemeente is en de problemen relatief klein zijn, is de inzet van politie ook beperkt. Een BOA die in dienst van de gemeente is heeft beperkte bevoegdheden en doet zijn werk in aanvulling op en niet in de plaats van het werk van de politie, daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Handhaving moet ons een veilig gevoel geven op welk gebied dan ook.

In Mook en Middelaar wordt er handhavend opgetreden bij overtredingen en toezicht gehouden op onder andere bouwvoorschriften, milieuwetgeving of het plegen van fraude. Handhaving vindt vaak plaats op verzoek van of naar aanleiding van klachten door inwoners en bedrijven.

Kliksysteem

De DGP vindt het kliksysteem (handhaven als daarom gevraagd wordt) zoals wij dat nu kennen onvoldoende effectief. Daarom wil de DGP een aantal prioriteiten benoemen en dat laten vastleggen in een nieuw handhavingsbeleid. Het gaat hierbij niet om incidenten maar om zaken die structureel overlast bezorgen.

Handhaving moet niet gebruikt worden om burenruzies op te lossen maar moet een middel zijn om misstanden of ongelukken te voorkomen. Handhaving bij burengeschillen werkt vaak averechts.

Bij het opstellen van het beleid moet er ook gekeken worden naar de handhaafbaarheid.

Veiligheid

Mook en Middelaar is een gemeente waar mensen zich veilig voelen. Dat is niet vanzelfsprekend. De burger verwacht dat de overheid optreedt als dat nodig is. Open communicatie en transparant handelen zijn middelen die een (vermeend) gevoel van onrechtvaardigheid weg kunnen nemen.
Onze burgers zijn zeer betrokken bij hun directe omgeving en geven vaak (gevraagd en ongevraagd) goede adviezen. Daar moet de gemeente aandacht aan besteden en gebruik van maken.

Inwoners moeten zich veilig voelen dat is niet alleen een taak van de gemeente maar ook van de inwoners zelf door bijvoorbeeld het trottoir voor hun huis sneeuw- en ijsvrij te houden, door tijdig overhangende takken te snoeien en afval te dumpen waar het thuis hoort.
De buurtapp is een goed voorbeeld waarbij burgers zelf bijdragen aan de veiligheid in onze gemeente.

Categorieën
Programma

Financiën

De DGP wil:

 • meer geld voor burgerparticipatie inzetten,
  • Wij vinden het belangrijk dat de betrokkenheid van onze inwoners bij besluitvorming vergroot wordt en initiatieven van onze inwoners gewaardeerd worden. Daarvoor is meer geld nodig, dat willen wij daarvoor vrijmaken.
 • slechts een trendmatige verhoging van de lokale belastingen.
  • Belastingen zijn niet bedoeld om spaarpotjes te maken maar om voorzieningen die niet door het Rijk vergoed worden te financieren.
  • Gratis aanleveren van herbruikbaar afval
De rijkste gemeente van Limburg

Mook en Middelaar is nog steeds de rijkste gemeente van Limburg. Deze kwalificatie wordt bepaald op basis van de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) in onze gemeente. Alhoewel dit een prettige gedachte is gaat het niet om een vette bankrekening maar of wij in staat zijn met de huidige middelen, zoals de inkomsten van het Rijk en onze lokale heffingen:

 • onze kapitaalgoederen zoals wegen en gebouwen te onderhouden en in stand te houden,
 • onze burgers te ondersteunen waar nodig en ondernemers kansen te bieden en
 • niet in de laatste plaats onze belastingen voor de burgers en ondernemers binnen de perken te houden?
Oud voor nieuw beleid

Het moge duidelijk zijn dat de financiële positie van de gemeente Mook en Middelaar onder druk staat. Het streven van de DGP is om de reserves van de gemeente alleen in echt noodzakelijke gevallen aan te spreken. Voor nieuw beleid kan alleen geld vrijgemaakt worden als bestaand beleid wordt afgebouwd.

Bezuinigingen

Onder druk van de DGP is het college vorig jaar een ZBB-traject (Zero Based Budget) ingegaan. Een onderzoek naar de mogelijkheden om te bezuinigen zonder dat de wettelijke taken van de gemeente in gevaar komen. Uit dat onderzoek is vast komen te staan dat de gemeente haar taken al uitvoert tegen een minimum aan kosten. De bezuinigingsmogelijkheden zijn daardoor erg beperkt.

Belastingen

De twee belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeente zijn de uitkering uit het gemeentefonds en de Onroerend Zaak Belasting. Op de Algemene Uitkering hebben wij als gemeente weinig invloed, dat wordt in Den Haag bepaald. De hoogte van de Onroerend Zaak Belasting wordt door de gemeente vastgesteld. In principe is de gemeente daar zelf bevoegd in, maar wij realiseren ons dat dit wel door de inwoners en ondernemers moet worden opgebracht. De DGP is tegen verhoging van de belastingen tenzij het niet anders kan. De DGP schroomt er niet voor zoals wij in het verleden vaker gedaan hebben, de belasting te verlagen als dat verantwoord is.

Cofinanciering

Voor investeringen in infrastructuur en dergelijke. wil de DGP zoveel mogelijk beroep doen op cofinanciering binnen de provincie Limburg, denk aan Regio Deal en Investeringsagenda Regio Noord-Limburg. Daarnaast in het samenwerkingsverband Groene Metropool (voorheen Knooppunt Arnhem Nijmegen) waar het projecten betreft in bijvoorbeeld Mobiliteit, Woondeal en Sociaal Domein (Rijk van Nijmegen). Het idee hierachter is dat elke euro die de gemeente Mook en Middelaar investeert, door de cofinanciering meer waard wordt. De gemeente Mook en Middelaar moet optimaal samenwerken met zowel de regio Noord-Limburg (rn-l) waar het onderwerpen betreft als toerisme, ruimtelijke ordening en veiligheidsregio als met de Groene Metropool, waar het de Mobiliteit en Sociaal Domein betreft.

Afvalstoffenheffing

De DGP wil dat het aanleveren van snoeiafval gratis blijft. Door het hoge vastrechttarief is er nauwelijks een prikkel om milieubewuster met afval om te gaan. De DGP wil dat het vastrechttarief lager wordt en het tarief voor restafval stijgt. Dit past beter bij het motto “de vervuiler betaalt”. Ook wil de DGP dat de vangdoelstelling van het terugbrengen van het aantal kg huishoudelijk restafval wordt teruggebracht tot 30 kg per inwoner in 2030.

Milieustraat

Het in stand houden van een milieustraat is kostbaar. Voor de service aan de burger willen wij dat deze in stand blijft. Onze aansluiting bij de DAR maakt het mogelijk om met een pasjessysteem te werken. Hierdoor kan het gratis aan te leveren snoeiafval beter gefaciliteerd en gereguleerd worden waardoor misbruik wordt tegengegaan.

Hondenbelasting

moet niet worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel maar ter bestrijding van overlast door hondenpoep. Het gaat daarbij om: handhaving, aanleg en onderhoud van uitlaatstroken en -veldjes. De openbare ruimten rondom scholen en pleinen willen wij voorzien van ‘hondenpoep-zakjes’ die honden-uitlaters kunnen gebruiken om de poep te verwijderen.

Rioolheffing

Ons rioolstelsel is kostbaar. In de afgelopen periode hebben wij meer evenwicht gebracht in de werkelijke uitgaven en de reserve voor het rioolonderhoud. Hierdoor kon de rioolheffing structureel met 20% omlaag gebracht worden. De DGP wil dat dat in stand blijft.

Toeristenbelasting

De DGP wil dat toeristenbelasting gebruikt wordt om: onze gemeente te promoten (VVV) en extra aantrekkelijk te maken. Daarnaast kan die gebruikt worden om investeringen te doen zoals voor het centrum van Plasmolen, de Spoorzone in Molenhoek en de Maaskade in Mook.

Categorieën
Leden op Kieslijst Ledenberichten

Ton de Bruin

Lijst 1, nummer: 9

64 jaar, woont in Mook

Categorieën
Leden op Kieslijst Ledenberichten

Gerda Menkhorst

Lijst 1, nummer 10

Is 78 jaar en woont Molenhoek

Ik steun de DGP als lijstduwer. De lokale partij waar mijn vorig jaar overleden man met veel plezier, zoveel energie in heeft gestoken.

Categorieën
Leden op Kieslijst Ledenberichten

Wim Thoonen

Lijst 1, nummer 12

Is 77 jaar en

woont in Molenhoek

Ik ben geboren in Nijmegen, woon nu 4 jaar in Molenhoek en heb daarvoor 46 jaar met veel plezier in Mook gewoond.
Nadat mijn vrouw Roos en ik getrouwd zijn, zijn we naar Mook verhuisd waar we twee fijne kinderen hebben grootgebracht die intussen al lang uitgevlogen zijn. Na ruim 40 jaar in de bouw te hebben gewerkt, waarvan het grootste deel als uitvoerder, ben ik zo’n 15 jaar geleden met pensioen gegaan.

In Mook heb ik mij jaren actief ingezet voor de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Mook, de Stichting Pomost (vakanties voor Poolse kinderen) en was ik betrokken bij veel Carnavalsactiviteiten. Momenteel ben ik, naast de ondersteunende werkzaamheden (lijstduwer) voor DGP, ook nog actief in het kerkbestuur van Mook en de omliggende dorpen. Op deze manier kan ik mijn bouwkundige expertise goed inzetten bij de verschillende renovatiewerkzaamheden van de kerken en begraafplaatsen in de regio.

Ik ben trots op onze gemeente! Mook en Middelaar is een van de mooiste gemeenten van Nederland met een prachtige natuur; een aantrekkelijke omgeving voor wandelaars, fietsers en watersporters. En niet onbelangrijk, de Mookerheide met zijn rijke historie.

Mijn belangstelling voor DGP is niet alleen ontstaan omdat het een lokale onafhankelijke partij is echter ook omdat ik graag wil bijdragen aan een prettige samenleving. Hoe gaan we om met de gemeentelijke problematiek? Daarom vind ik het belangrijk om te luisteren naar de wensen van de inwoners en hun belangen zoveel mogelijk te behartigen.

In 1988 ben ik gestart als commissielid bij DGP waarna ik vervolgens ruim 14 jaar met veel plezier gemeenteraadslid ben geweest. Inmiddels behoor ik tot de achterban van DGP en zet ik mij samen met onze raads-en commissieleden zo goed mogelijk in om de juiste en praktische oplossingen te vinden die passen bij de wensen van onze inwoners.

Kan ik weer op u rekenen bij de komende verkiezingen?

×