DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Algemeen Nieuws

Jongeren krijgen weer een kans en de gemeente een toekomst

Bestemmingsplan Molenhoek-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad!

Na een lang en intensief participatietraject is er groen licht voor de realisatie van 250 duurzame en betaalbare woningen in het plan Molenhoek-Zuid. Molenhoek-Zuid is de werknaam voor het gebied tussen het spoor, de Maas, de Bredeweg en de N271.

(Heeft iemand nog een toepasselijke naam voor de nieuwe wijk? Molenhoek-Zuid klinkt zo stedelijk dat past niet bij Molenhoek.)

Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een heel grote stap gezet voor de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Een ontwikkeling:

 • met kansen voor inwoners en ondernemers.
 • ter versteviging van het fundament om onze voorzieningen zoals: scholen, gemeenschapshuizen, verenigingen en detailhandel in stand te houden.
 • met een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.
 • met een grotere waarborg voor de zelfstandigheid van onze gemeente.

De DGP heeft hieraan een heel grote bijdrage geleverd. Door ons vertrouwen en vastberadenheid in het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente en de continuïteit van deelname in het gemeentebestuur hebben wij dit fundament kunnen leggen. Dit vraagt om visie, lef, compromissen sluiten, geen stokpaardjes berijden maar vooral veel realiteitszin en doorzettingsvermogen. Kortom alles wat je van een goed bestuur mag verwachten en daar zijn wij als DGP apetrots op.

Participatie

Hot items als: duurzaamheid, huisvesting voor jongeren en ouderen, klimaatbestendigheid en leefbaarheid zijn allemaal aan bod gekomen in het voorafgaande traject.
Over de betrokkenheid van inwoners was niet te klagen. Dat bleek ook wel uit de vele zinvolle zienswijzen die waren ingediend op het conceptbestemmingsplan dat sinds december 2022 ter inzage had gelegen.

Na aanvankelijke bedenkingen was iedereen het erover eens dat er een nieuwe wijk moest komen om de gemeentelijke woningbouwopgave te realiseren.
Jongeren die al jaren sluitpost zijn bij het toewijzen van woningen en ouderen waarvan er velen een te grote en niet aangepaste woning hebben, krijgen nu eindelijk het perspectief op een duurzame woning die aansluit op hun eigen behoefte.

De ambities zijn groot om het project te realiseren binnen de kaders van onze toekomstvisie (Energieneutraal in 2030) en de gebiedsvisie die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het college heeft adequaat gereageerd op de ingebrachte zienswijzen. Zelfs op het laatste moment kon tijdens de behandeling in de raadsvergadering, Wethouder Herings (DGP) namens het college nog instemmen met een zeer gewenste wijziging die tegemoet kwam aan een van de ingebrachte zienswijzen. Daartoe werd een amendement ingediend. Het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan Molenhoek-Zuid is met instemming van alle partijen door de gemeenteraad aangenomen.

Het verloop
 • December 2020 wordt door de wethouder Geertjan Wienhoven (DGP) namens de gemeente de intentieovereenkomst getekend met de ontwikkelaars: Klokgroep, Jansen bouwontwikkeling en bouw- en aannemersbedrijf Adrie Spanjaards om het gebied Molenhoek Zuid te ontwikkelen.
 • Maart 2022 wordt de gebiedsvisie Molenhoek-Zuid unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.
 • April 2023 wordt het bestemmingsplan Molenhoek-Zuid door de gemeenteraad vastgesteld

  Het proces dat nu volgt:
 • Het bestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. (Het is dus geen concept- of ontwerpbestemmingsplan meer.) Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen alleen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.
  Zo’n procedure kan wel een jaar duren alvorens het bestemmingsplan onherroepelijk is. Noodzakelijke voorbereidingen op de realisatie kunnen al wel starten. Het hoeft dus niet meteen een jaar vertraging op te lopen.
 • Daarnaast moeten: de openbare ruimte nog definitief vorm krijgen, de bouwvergunningen nog verleend en de nodige vervolgonderzoeken gedaan worden. Ook moet er een rotonde aangelegd worden waar veel voorbereidingen in samenwerking met de provincie aan vast zitten.
 • Verwachte start woningbouw: voorjaar 2025 (afhankelijk procedure RvS)

Kortom het zal nog enige tijd duren voordat de schop voor de eerste woning de grond ingaat. We moeten dan al gauw rekenen op het voorjaar van 2025 alvorens het zover is. Dit klinkt misschien negatief, maar in vergelijking met woningbouwprojecten elders in het land en de regio houden wij de vaart erin. Met een doorlooptijd van ca. 4 jaar mogen wij ons op de borst kloppen. Er zijn maar weinig gemeenten die ons dat nadoen.

Eerdere relevante berichten over wonen in onze gemeente:
Woningtekort in Mook en Middelaar – DGP (dgpmook.nl) en
Jongeren en wonen – DGP (dgpmook.nl)

Categorieën
Algemeen Nieuws

Armoedebeleid

Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad het armoedebeleid voor de komende 2 jaar vastgesteld. Alle partijen zijn het erover eens dat de financieel zwaksten in onze samenleving daar waar kan, ondersteund moeten worden. Over de wijze waarop je dat als gemeente wilt doen kun je van mening verschillen.

De DGP heeft in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat er een goed vangnet voor de doelgroep is gekomen. Op sommige punten zou je het zelfs een ruimhartig beleid kunnen noemen. Zonder de DGP was dat niet mogelijk geweest. Wij hebben echter wel een heel duidelijk standpunt. De ondersteuning moet daar terecht komen waar dat nodig is. (zie verkiezingsprogramma)

Maatwerk

Wij zijn in het algemeen voorstander van maatwerk, dus niet voor maatregelen die voor iedereen hetzelfde zijn. Daarom hebben wij met enige terughoudendheid kunnen instemmen met het voorstel om de maximumgrens voor ondersteuningsregelingen te verhogen van 110% (Rijksnorm) naar 120% en niet naar de voorgestelde 130%.
Ook hebben wij de wethouder gevraagd om te kijken naar specifieke problemen bij inwoners om desnoods via een coulanceregeling mensen te hulp te schieten en daar een deel van het budget voor te gebruiken.

Tot slot hebben wij het beleid maar voor twee jaar vast willen stellen en niet voor de voorgestelde vier jaar. Voor deze wijzigingen in het voorstel hebben wij samen met de VVD een amendement opgesteld dat door de raad is aangenomen. Met het nieuwe aangepaste minimabeleid hebben alle partijen ingestemd.

Een rijke gemeente

“Wij zijn een rijke gemeente en daarom moeten wij meer voor de armsten onder ons doen” is een populistische uitspraak die wij niet delen.
In tegenstelling tot het Rijk is het een gemeente niet toegestaan om inkomenspolitiek te bedrijven. Dat wil zeggen dat wij niet naar rato van het inkomen of vermogen van een inwoner belasting mogen heffen. Iedereen wordt op een gelijke manier via de gemeentelijke belastingen aangeslagen.
Alle tekorten die in het Sociaal Domein ontstaan en waarvoor het Rijk geen vergoeding geeft, moeten betaald worden uit de opbrengsten van de OZB.
Alles wat wij extra doen voor de doelgroep die meer verdient dan 110% van het sociaal minimum, moet dus ook opgebracht worden door de groep middeninkomens. Op deze wijze wordt het extraatje voor de groep boven de 110% dus een sigaar uit eigen doos. Dat is iets waarmee de DGP niet kan leven.

Wij houden niet van “potverteren”!

In de begroting die in november j.l. door de raad is vastgesteld is ruimte gemaakt voor een goed minimabeleid. Het beleid zelf was toen nog niet bekend. In het voorstel van het college wordt niet echt een onderbouwing gegeven waarom het percentage 130 zou moeten zijn.

Wij zijn geen voorstander van potverteren. Als er hier en daar wat geld overblijft, vinden wij dat prima. Dat kunnen we weer aan andere belangrijke zaken besteden.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Ricardo Eeren geïnstalleerd

Ricardo Eeren is vanavond officieel geïnstalleerd als raadslid voor de DGP. Na een korte ceremonie en de gebruikelijke felicitatie-polonaise kon hij meteen aan de slag om zich in te zetten voor onze kiezers.

Wij wensen hem heel veel succes bij de uitoefening van dit belangrijke ambt van volksvertegenwoordiger.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Luc van der Linden fractievoorzitter

PERSBERICHT

De vacature fractievoorzitter die is ontstaan door het vertrek van Fred Baars zal worden vervuld door Luc van der Linden. Luc is al meer dan acht jaar raadslid voor de DGP en de huidige nummer 2 op de lijst.

“Ik ben zeer gemotiveerd om het fractievoorzitterschap van DGP op te pakken.” aldus Luc.

Luc kan rekenen op de steun van zijn fractiegenoten. De fractie die wordt aangevuld met Ricardo Eeren wil als een hecht team samenwerken in de gemeenteraad van Mook en Middelaar om de belangen van de kiezers zo goed mogelijk te behartigen.

Categorieën
Algemeen Nieuws

In Memoriam Tien van Rooy

Op 7 januari 2023 is het door ons zeer gewaardeerde DGP-lid, Tien van Rooy, overleden.
Vele jaren was hij de DGP trouw waarvoor wij hem heel dankbaar zijn.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met de verwerking van het verlies.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Ricardo Eeren volgt Fred Baars op

Fred Baars, onze fractievoorzitter heeft besloten om per 1 februari 2023 zijn raadslidmaatschap te beëindigen. De vacante raadszetel zal worden ingenomen door Ricardo Eeren nummer 7 (zie foto) op de lijst.

Fred Baars: “Het afgelopen jaar heb ik ervaren dat het werk als raadslid moeilijk te combineren is met mijn werkzaamheden als clustermanager bij gemeente Roermond. Het gevolg hiervan is dat ik de raad, mijn collegae, mijn gezin en mijzelf tekortdoe. Ik realiseer mij dat ik keuzes moet maken om de balans weer te herstellen. Dit maakt dan ook dat ik met gemengde gevoelens afscheid neem.”

De DGP betreurt zijn vertrek ten zeerste. Wij verliezen een fractievoorzitter die in de komende jaren mede het gezicht van de DGP zou gaan bepalen. Desondanks begrijpen wij zijn overwegingen en hebben alle respect voor zijn besluit.

Lénette Smits – Janssen staat op plaats 6 van onze kieslijst en komt als eerste in aanmerking om de vacature te vervullen. Zij heeft echter te kennen gegeven dat zij in verband met haar gezondheid nog niet in staat is om het raadslidmaatschap goed te kunnen vervullen.

Ricardo Eeren: “Ik vind het een eer dat ik de gelegenheid krijg om onze inwoners te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Met veel enthousiasme wil ik het raadswerk oppakken.”

Zijn beëdiging zal in de eerste raadsvergadering van 2023 plaatsvinden.
Wie Fred als fractievoorzitter gaat opvolgen zal door de nieuwe fractie in het nieuwe jaar besloten worden.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Opening Wensbus Middelaar-Plasmolen

Vandaag is de Wensbus Middelaar Plasmolen naar Gennep officieel van start gegaan. De voorzitter van de Dorpsraad Jan Simons heette Deputé Maarten van Gaans (D66) en wethouder Geertjan Wienhoven (DGP) hartelijk welkom.

Er werd kort stilgestaan bij de 10-jarige geschiedenis van het ontstaan van de Wensbus. Een Limburgs initiatief om kernen met elkaar te verbinden en te ontsluiten via deze bijzondere vorm van Openbaar Vervoer.

Eerdere pogingen in 2012-2014 zijn mislukt. Nu 10 jaar later is het met de komst van een tweede Wensbus wel gelukt. Wederom dankzij inzet van veel vrijwilligers. (Men kan nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken.)

De Wensbus rijdt net als een taxi van deur tot deur in het gebied Gennep – Plasmolen – Middelaar. Voor meer informatie zie: Wensbus Gennep!
Men moet wel van te voren de bus telefonisch (06 – 14 70 64 05 ) bestellen.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Het coalitieakkoord ”Samen bouwen” ondertekend!

Vanmiddag hebben de fractievoorzitters: Ton Herings (DGP), Cornelieke van den Bergh (VVD) en Ton Broekmans (PvdA) het coalitieakkoord “Samen Bouwen” ondertekend.

De drie partijen vormen samen een brede coalitie met 11 van de 13 zetels in de gemeenteraad van Mook en Middelaar.


Door enerzijds te kiezen voor een zo breed mogelijk draagvlak in de raad, is anderzijds gekozen voor voldoende ruimte voor de partijen om zich te kunnen profileren. Hierbij past geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. Bestaande tegenstellingen komen beter tot hun recht als er tijdens de komende raadsperiode keuzes gemaakt kunnen worden, zonder dat de uitkomsten daarvan op voorhand vastliggen. Bovendien is het in de huidige omstandigheden, in een periode waar de crises zich in een rap tempo lijken op te volgen, onmogelijk om gedetailleerde lange-termijnkeuzes te maken.

Geen nieuw beleid

Het akkoord bevat nadrukkelijk geen nieuw beleid. Dit heeft te maken met een structureel tekort op inkomsten door achterblijvende financiering vanuit het Rijk, zoals voor bijna alle gemeenten geldt. Wat de financiële bijdragen van het Rijk in de toekomst voor onze gemeente gaan betekenen, is onzeker. Waar nodig zal ook het staande beleid nog geactualiseerd of mogelijk geschrapt worden.

Meer betaalbare woningen

Er zijn bovendien nog veel belangrijke onderwerpen en vraagstukken die om een oplossing vragen. Zoals op het dossier wonen. Ton Herings: “Er moeten meer betaalbare woningen worden gebouwd in onze gemeente. Vooral ook voor jongeren niet alleen binnen het project Molenhoek Zuid maar ook in de andere kernen, Mook en Middelaar.”

Oplossing verkeer

Een weg door de spoorzone was een belangrijk issue tijdens de verkiezingen. Cornelieke van den Bergh: “Wij willen de verkeersproblemen oplossen zonder nieuwe weg door de spoorzone. Gezien de toezeggingen tijdens de verkiezingen hebben we er het volste vertrouwen in dat we gezamenlijk de verkeersproblemen op kunnen lossen en de spoorzone eindelijk de bestemming natuur krijgt.”

Financiële tekorten

Door de financiële tekorten blijven de uitgaven voor het sociaal domein onder druk staan. Ton Broekmans: “ Preventie ter bevordering van de gezondheid, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van meer bewegen en een gezondere leefstijl, is beter voor onze inwoners. Ook het alert zijn op het ontstaan van schulden werkt preventief. Bijkomend voordeel is dat het ook nog de aanspraak op de algemene middelen (de huishoudportemonnee van de gemeente) voorkomt. En daarmee kunnen we er dan weer voor zorgen dat alle inwoners kunnen blijven meedoen in een actieve samenleving als de onze”.

Veranderingen raad

Voor de gemeenteraad gaat er ook het een en ander veranderen. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die zich gaat buigen over een nieuw Reglement van Orde. Dit moet leiden tot een effectievere manier van vergaderen en een grotere betrokkenheid van onze inwoners bij de besluitvorming.

Nieuwe college

Het nieuwe college bestaande uit Ton Herings (DGP), Holger Rodoe (VVD) en Frank Dillerop (PvdA), wordt op 12 mei 2022 geïnstalleerd. Omdat de raadsleden Ton Herings en Frank Dillerop toetreden tot het College zullen zij vervangen worden door de eerstvolgende op de partijlijsten: Yvonne Jansen Groesbeek – Cremers voor de DGP en Marjolein Pieks voor de PvdA. Hiermee worden 8 van de 13 zetels in de gemeenteraad van Mook en Middelaar bezet door vrouwen.

Genoeg ingrediënten dus om vooruit te kunnen kijken en samen te bouwen aan een nieuwe toekomst.