DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Algemeen Nieuws

Molenhoek-Zuid krijgt groen licht

Animo heeft het beroep ingetrokken waardoor misschien dit jaar toch nog met de woningbouw gestart kan worden. De Volkstuinen zijn bijna geheel ontruimd en de sloop van de gebouwen van Gelmo en Ambiente zit in een afrondende fase.

Het bezwaar van Animo was procesmatig en louter gericht op onderzoeken die in de loop van het ontwikkelproces moesten worden opgeleverd. Het bezwaar had weinig van doen met het door de raad vastgestelde bestemmingsplan.

Opmerkelijk is de argumentatie van Animo er is immers niets veranderd. Jammer dat Animo niet eerder tot dat inzicht is gekomen en gelukkig dat de voorbereidende werkzaamheden al in volle gang zijn waardoor de planning niet in gevaar komt.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Niets doen is geen oplossing!

Verkeer A73 – Groesbeek eist maatregelen.

In tegenstelling tot wat het college had voorgesteld wil de DGP dat er wél wat gedaan wordt aan de overlast van het verkeer tussen Groesbeek en de A73.

De gemeenteraad moest op 14 maart 2024 een besluit nemen over het vraagstuk van de verkeersafwikkeling Groesbeek – A73. Eerder had de raad het college de opdracht gegeven om met de regio in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen. Dit was een van de aanbevelingen uit het Sweco-rapport.

Het college kwam na allerlei gesprekken en alles afwegende tot de conclusie om niets te doen en vroeg de raad om daarmee in te stemmen.

De discussie in de commissie, in onze achterban en de inbreng van inwoners gehoord hebbende, is ook wat ons betreft niets doen geen optie. Er is op afzienbare tijd geen oplossing voor het terugdringen van de hoeveelheid verkeer, wat de ultieme wens is. Wat overblijft zijn aanpassingen aan de infrastructuur om de verkeersoverlast te beperken.

In ons DGP verkiezingsprogramma staat dat wij kiezen voor oplossingen die: de leefbaarheid verbeteren, de veiligheid vergroten, duurzaam en toekomstgericht zijn én kunnen rekenen op een groot draagvlak.

Zo kunnen wij ons vinden in het idee om verkeerslichten bij het bruggetje op de Heumensebaan te plaatsen. Wij denken dat dit rust zal geven bij de verkeersdeelnemers, waardoor er wellicht ook minder agressief op elkaar gereageerd zal worden. Wij willen dat deze optie bekeken wordt en de bijbehorende kosten inzichtelijk gemaakt worden.

Wij willen dat de wegen worden aangepast aan hun functie en in overeenstemming zijn met de toegestane snelheid, te beginnen bij de Heumensebaan en Ringbaan. Het moet duidelijk zijn wat er van de verkeersdeelnemers verwacht wordt.
Omdat niet bekend is wat de financiële consequenties hiervan zijn willen wij dat dit inzichtelijk gemaakt wordt bij de Kaderbrief. (In de Kaderbrief, die in de zomer wordt opgesteld, staan de uitgangspunten voor de begroting van 2025.) 

Een amendement dat hierover gaat en wij samen met de VVD en PvdA hebben ingediend is aangenomen.


Categorieën
Algemeen Nieuws

Omgekeerd inzamelen van de baan?

Er komt géén extra pilot “Omgekeerd Inzamelen”.

Inwoners hebben laten zien dat een vermindering van het restafval ook zonder omgekeerd inzamelen kan worden gerealiseerd. Daardoor is het besluit genomen dat de huidige manier van huisvuil ophalen gehandhaafd blijft.

Als inwoners van onze gemeente zijn we gewend aan of verwend met het aan huis ophalen van onze containers. Fijn om te horen dat er nu, nog met het behoud van onze containers, al een duidelijke vermindering van kilo’s restafval is waar te nemen. We zitten nu op ongeveer 55 kilo per persoon. Dit is ook tekenend voor onze betrokken inwoners die hun best hebben gedaan om zelf actief afval beter te scheiden. Er is nu meer bewustwording.   

In eerste instantie gingen wij ervanuit dat volledig omgekeerd inzamelen nodig was om de kilo’s restafval terug te dringen. Nu dit dus ook zonder het omgekeerd inzamelen de goede kant op gaat, is het voor de meeste inwoners fijn dat bij het raadsvoorstel er een alternatief was toegevoegd: “op dezelfde voet doorgaan met inzamelen zoals dat nu gebeurt” en niet te kiezen voor uitbreiding van een pilot voor omgekeerd inzamelen. Dit heeft een groot draagvlak onder onze inwoners.  

De overloopcontainers zoals die er nu zijn, zijn fijn om achter de hand te hebben. Het is belangrijk om onze inwoners van de noodzaak te overtuigen om afval correct te scheiden. Dit moeten we goed in de gaten blijven houden. 

Als DGP hebben we voor dat alternatief gekozen en daartoe samen met de VVD en PvdA een amendement ingediend. Het amendement is aangenomen.

Voorts hebben wij tijdens de vergadering aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen bij het oud-papier ophalen.

Door af te wijken van vaste ophaaldagen door de DAR, wordt het voor veel mensen verwarrend. Wij hebben het college gevraagd hierover in gesprek te gaan met de DAR en te benadrukken dat wij als gemeente vast willen houden aan de eerste zaterdag van de maand. De uitzonderingen hierop moeten tijdig ook via TerSprake aan de inwoners worden meegedeeld, aangezien niet iedereen gebruik maakt van de DAR app.

Categorieën
Algemeen Nieuws

OZB niet verhoogd

Vier jaar geleden zijn wij als DGP akkoord gegaan met een eenmalige OZB-verhoging van 10% onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er in de daaropvolgende vier jaren geen verhoging zou plaatsvinden.

Uit de begroting blijkt dat die belofte aan ons gestand gedaan wordt.

Donderdagavond zijn de belastingtarieven vastgesteld en de OZB wordt wederom niet verhoogd.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Jongeren krijgen weer een kans en de gemeente een toekomst

Bestemmingsplan Molenhoek-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad!

Na een lang en intensief participatietraject is er groen licht voor de realisatie van 250 duurzame en betaalbare woningen in het plan Molenhoek-Zuid. Molenhoek-Zuid is de werknaam voor het gebied tussen het spoor, de Maas, de Bredeweg en de N271.

(Heeft iemand nog een toepasselijke naam voor de nieuwe wijk? Molenhoek-Zuid klinkt zo stedelijk dat past niet bij Molenhoek.)

Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een heel grote stap gezet voor de ontwikkeling van onze mooie gemeente. Een ontwikkeling:

 • met kansen voor inwoners en ondernemers.
 • ter versteviging van het fundament om onze voorzieningen zoals: scholen, gemeenschapshuizen, verenigingen en detailhandel in stand te houden.
 • met een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.
 • met een grotere waarborg voor de zelfstandigheid van onze gemeente.

De DGP heeft hieraan een heel grote bijdrage geleverd. Door ons vertrouwen en vastberadenheid in het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente en de continuïteit van deelname in het gemeentebestuur hebben wij dit fundament kunnen leggen. Dit vraagt om visie, lef, compromissen sluiten, geen stokpaardjes berijden maar vooral veel realiteitszin en doorzettingsvermogen. Kortom alles wat je van een goed bestuur mag verwachten en daar zijn wij als DGP apetrots op.

Participatie

Hot items als: duurzaamheid, huisvesting voor jongeren en ouderen, klimaatbestendigheid en leefbaarheid zijn allemaal aan bod gekomen in het voorafgaande traject.
Over de betrokkenheid van inwoners was niet te klagen. Dat bleek ook wel uit de vele zinvolle zienswijzen die waren ingediend op het conceptbestemmingsplan dat sinds december 2022 ter inzage had gelegen.

Na aanvankelijke bedenkingen was iedereen het erover eens dat er een nieuwe wijk moest komen om de gemeentelijke woningbouwopgave te realiseren.
Jongeren die al jaren sluitpost zijn bij het toewijzen van woningen en ouderen waarvan er velen een te grote en niet aangepaste woning hebben, krijgen nu eindelijk het perspectief op een duurzame woning die aansluit op hun eigen behoefte.

De ambities zijn groot om het project te realiseren binnen de kaders van onze toekomstvisie (Energieneutraal in 2030) en de gebiedsvisie die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het college heeft adequaat gereageerd op de ingebrachte zienswijzen. Zelfs op het laatste moment kon tijdens de behandeling in de raadsvergadering, Wethouder Herings (DGP) namens het college nog instemmen met een zeer gewenste wijziging die tegemoet kwam aan een van de ingebrachte zienswijzen. Daartoe werd een amendement ingediend. Het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan Molenhoek-Zuid is met instemming van alle partijen door de gemeenteraad aangenomen.

Het verloop
 • December 2020 wordt door de wethouder Geertjan Wienhoven (DGP) namens de gemeente de intentieovereenkomst getekend met de ontwikkelaars: Klokgroep, Jansen bouwontwikkeling en bouw- en aannemersbedrijf Adrie Spanjaards om het gebied Molenhoek Zuid te ontwikkelen.
 • Maart 2022 wordt de gebiedsvisie Molenhoek-Zuid unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.
 • April 2023 wordt het bestemmingsplan Molenhoek-Zuid door de gemeenteraad vastgesteld

  Het proces dat nu volgt:
 • Het bestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. (Het is dus geen concept- of ontwerpbestemmingsplan meer.) Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen alleen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.
  Zo’n procedure kan wel een jaar duren alvorens het bestemmingsplan onherroepelijk is. Noodzakelijke voorbereidingen op de realisatie kunnen al wel starten. Het hoeft dus niet meteen een jaar vertraging op te lopen.
 • Daarnaast moeten: de openbare ruimte nog definitief vorm krijgen, de bouwvergunningen nog verleend en de nodige vervolgonderzoeken gedaan worden. Ook moet er een rotonde aangelegd worden waar veel voorbereidingen in samenwerking met de provincie aan vast zitten.
 • Verwachte start woningbouw: voorjaar 2025 (afhankelijk procedure RvS)

Kortom het zal nog enige tijd duren voordat de schop voor de eerste woning de grond ingaat. We moeten dan al gauw rekenen op het voorjaar van 2025 alvorens het zover is. Dit klinkt misschien negatief, maar in vergelijking met woningbouwprojecten elders in het land en de regio houden wij de vaart erin. Met een doorlooptijd van ca. 4 jaar mogen wij ons op de borst kloppen. Er zijn maar weinig gemeenten die ons dat nadoen.

Eerdere relevante berichten over wonen in onze gemeente:
Woningtekort in Mook en Middelaar – DGP (dgpmook.nl) en
Jongeren en wonen – DGP (dgpmook.nl)

Categorieën
Algemeen Nieuws

Armoedebeleid

Op 2 februari 2023 heeft de gemeenteraad het armoedebeleid voor de komende 2 jaar vastgesteld. Alle partijen zijn het erover eens dat de financieel zwaksten in onze samenleving daar waar kan, ondersteund moeten worden. Over de wijze waarop je dat als gemeente wilt doen kun je van mening verschillen.

De DGP heeft in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat er een goed vangnet voor de doelgroep is gekomen. Op sommige punten zou je het zelfs een ruimhartig beleid kunnen noemen. Zonder de DGP was dat niet mogelijk geweest. Wij hebben echter wel een heel duidelijk standpunt. De ondersteuning moet daar terecht komen waar dat nodig is. (zie verkiezingsprogramma)

Maatwerk

Wij zijn in het algemeen voorstander van maatwerk, dus niet voor maatregelen die voor iedereen hetzelfde zijn. Daarom hebben wij met enige terughoudendheid kunnen instemmen met het voorstel om de maximumgrens voor ondersteuningsregelingen te verhogen van 110% (Rijksnorm) naar 120% en niet naar de voorgestelde 130%.
Ook hebben wij de wethouder gevraagd om te kijken naar specifieke problemen bij inwoners om desnoods via een coulanceregeling mensen te hulp te schieten en daar een deel van het budget voor te gebruiken.

Tot slot hebben wij het beleid maar voor twee jaar vast willen stellen en niet voor de voorgestelde vier jaar. Voor deze wijzigingen in het voorstel hebben wij samen met de VVD een amendement opgesteld dat door de raad is aangenomen. Met het nieuwe aangepaste minimabeleid hebben alle partijen ingestemd.

Een rijke gemeente

“Wij zijn een rijke gemeente en daarom moeten wij meer voor de armsten onder ons doen” is een populistische uitspraak die wij niet delen.
In tegenstelling tot het Rijk is het een gemeente niet toegestaan om inkomenspolitiek te bedrijven. Dat wil zeggen dat wij niet naar rato van het inkomen of vermogen van een inwoner belasting mogen heffen. Iedereen wordt op een gelijke manier via de gemeentelijke belastingen aangeslagen.
Alle tekorten die in het Sociaal Domein ontstaan en waarvoor het Rijk geen vergoeding geeft, moeten betaald worden uit de opbrengsten van de OZB.
Alles wat wij extra doen voor de doelgroep die meer verdient dan 110% van het sociaal minimum, moet dus ook opgebracht worden door de groep middeninkomens. Op deze wijze wordt het extraatje voor de groep boven de 110% dus een sigaar uit eigen doos. Dat is iets waarmee de DGP niet kan leven.

Wij houden niet van “potverteren”!

In de begroting die in november j.l. door de raad is vastgesteld is ruimte gemaakt voor een goed minimabeleid. Het beleid zelf was toen nog niet bekend. In het voorstel van het college wordt niet echt een onderbouwing gegeven waarom het percentage 130 zou moeten zijn.

Wij zijn geen voorstander van potverteren. Als er hier en daar wat geld overblijft, vinden wij dat prima. Dat kunnen we weer aan andere belangrijke zaken besteden.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Ricardo Eeren geïnstalleerd

Ricardo Eeren is vanavond officieel geïnstalleerd als raadslid voor de DGP. Na een korte ceremonie en de gebruikelijke felicitatie-polonaise kon hij meteen aan de slag om zich in te zetten voor onze kiezers.

Wij wensen hem heel veel succes bij de uitoefening van dit belangrijke ambt van volksvertegenwoordiger.

Categorieën
Algemeen Nieuws

Luc van der Linden fractievoorzitter

PERSBERICHT

De vacature fractievoorzitter die is ontstaan door het vertrek van Fred Baars zal worden vervuld door Luc van der Linden. Luc is al meer dan acht jaar raadslid voor de DGP en de huidige nummer 2 op de lijst.

“Ik ben zeer gemotiveerd om het fractievoorzitterschap van DGP op te pakken.” aldus Luc.

Luc kan rekenen op de steun van zijn fractiegenoten. De fractie die wordt aangevuld met Ricardo Eeren wil als een hecht team samenwerken in de gemeenteraad van Mook en Middelaar om de belangen van de kiezers zo goed mogelijk te behartigen.

×