DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Berichten algemeen Programma

Wij staan voor onze dorpen

Middelaar – Molenhoek – Mook – Plasmolen
 • ongebonden en onafhankelijke politiek, sociaal en betrokken,
  • Onze achterban is breed van samenstelling. Wij zijn sociaal en betrokken. Wij zijn niet gebonden aan politieke opvattingen van landelijke partijen of hun ideologieën. Bij ons staat u als inwoner en ondernemer voorop. Wij zijn er voor uw belangen.
 • inspraak voor alle inwoners,
  • Wij willen een directe betrokkenheid van inwoners bij meningsvorming en besluitvorming van de gemeenteraad. De DGP wil dat er met iedereen rekening gehouden wordt.
 • meer aandacht voor jongeren.
  • Wij willen de betrokkenheid van jongeren bij de politiek en hun leefomgeving vergroten. Investeren in onze jongeren is investeren in onze toekomst.

Geschiedenis

Mook lag in het hertogdom Kleef en Middelaar in het hertogdom Gelre. Tijdens de Franse bezetting werd op 23 oktober 1800 de gemeente Mook en Middelaar gevormd.

De DGP is in 1970 ontstaan uit de lijst GP Groepering Pouwels van Jan Pouwels. Sinds onze oprichting heeft de DGP als lokale partij altijd veel kiezers aan zich weten te binden en speelt al bijna 50 jaar een grote rol in de lokale politiek. De DGP heeft dankzij die brede steun van de bevolking een belangrijke bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente Mook en Middelaar.

Mook en Middelaar behoort tot een van de kleinste gemeenten in Nederland. Ondanks de geringe omvang van de gemeente hebben wij in de afgelopen jaren laten zien dat het nog steeds mogelijk is om als zelfstandige gemeente een goede dienst­verlening op peil te houden.

Een rijke gemeente

Mook en Middelaar is niet alleen een heel aangename woon­gemeente maar ook een gemeente die rijk aan natuur is en een goed leefklimaat heeft.

Onze rijkdom en welzijn komt vooral tot uiting in de uitstraling van de gemeente:

 • hoe onze gemeentelijke eigendommen zoals het riolerings­stelsel, onze wegen, het openbaar groen en het maatschap­pelijk vastgoed, erbij staan en onderhouden worden,
 • hoe goed ons voorzieningenniveau is zoals (voor allen toegankelijke, bereikbare) winkels en gezondheidscentra,
 • of onze verenigingen kunnen blijven voortbestaan,
 • of onze jongeren en ouderen (ook als zij zorg nodig hebben) in onze gemeente kunnen blijven wonen,
 • hoeveel kansen ondernemers hebben om zich te vestigen en handhaven,
 • hoe gelukkig onze inwoners zijn en hoe veilig zij zich voelen,
 • hoe aantrekkelijk onze gemeente is om er te willen wonen.
  Wat dat laatste betreft, uit onderzoeken van weekblad Elsevier: ”welke gemeenten hebben de beste mix van wonen, werken, winkelen, etc.?”  blijkt dat wij in de afgelopen jaren de beste gemeente van Limburg zijn en ook landelijk heel hoog scoren.

De enige echte lokale partij

Wij zijn er trots op dat wij in de afgelopen decennia dankzij de steun van heel veel kiezers hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat is het bewijs dat lokale politiek leeft en nodig is. Een lokale partij komt op de belangen van alle inwoners in onze gemeente. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijpolitieke ideologieën

Onder het mom van uw belang is ons belang doen wij ons werk en zetten wij ons in, voor ondernemers en inwoners. Dat is wat u van ons mag verwachten. We stellen realistische doelen en maken ze ook waar.

Met trots kunnen wij stellen dat de afgelopen acht jaar de meeste onderdelen uit onze verkiezingsprogramma’s zijn uitgevoerd. Veel zaken zijn afgerond of in de steigers gezet.

Er komt nog veel nieuw beleid op ons af. De nieuwe omgevings­wet zal ingrijpender zijn dan de veranderingen die wij in het sociaal domein hebben meegemaakt.

De komende vier jaar zullen wij doorgaan op de ingeslagen weg.  Waar het beter kan horen we graag van u want alleen met uw steun kunnen wij onze gemeente mooier, beter en veiliger maken.

Collegiaal bestuur

De DGP is er zich als geen ander van bewust dat alleen door samenwerking goede zaken voor onze gemeente tot stand gebracht kunnen worden. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. Zo hebben wij als grootste partij in 2006 met 3 partijen een college gevormd op basis van een raadsprogramma zodat zoveel mogelijk partijen zichzelf in het gemeentelijk beleid zouden herkennen.

In 2014 en 2018 hebben wij samengewerkt met PvdA en GL. Ondanks dat een coalitie van 2 partijen voldoende was om een meerderheid in de raad te hebben. Elke coalitiepartij was steeds met een wethouder vertegenwoordigd zonder rekening te houden met de zetelverhouding in de gemeenteraad. Er was altijd sprake van collegiaal bestuur waar besluiten door het college genomen werden op basis van consensus. Dat maakt een gemeentebestuur krachtig en leidt tot resultaten

Over ons

Wij vinden het belangrijk dat onze burgers invloed hebben op de samenleving waar ze deel van uitmaken zodat plannen die bijvoorbeeld de gemeente maakt of heeft, beter aansluiten bij de praktijk en de beleving van de burgers. De stem en mening van diverse groepen in onze kernen worden ingebracht door inspraak via bijvoorbeeld de Dorps- en Wijkraden, besturen KBO’s, Ondernemersbelangen, Jeugd- en Jongerenwerk, (sport)-verenigingen, etc.

De meest directe mogelijkheid om plannen te beïnvloeden gaat via een politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.

De DGP wil deze betrokkenheid bij en de directe invloed op de politiek versterken. Daarom blijft onze partij ook de komende jaren regelmatig op haar eigen wijze contact houden met de inwoners van onze gemeente. Dit doen wij door:

 • themabijeenkomsten te organiseren over een onderwerp dat actueel is in onze gemeente. Bij deze bijeenkomsten vragen wij onze inwoners om deel te nemen,
 • nieuwbrieven uit te brengen,
 • Inwoners bij onze maandelijkse vergaderingen van de partij uit te nodigen.

De DGP is toegankelijk, heeft een lage drempel en vriendelijke omgangsvormen. Maandelijks zijn er bijeenkomsten van de achterban (onze leden en andere belangstellenden) om samen met onze raads- en commissieleden de lopende gemeentelijke zaken en agendapunten van raadsvergaderingen te bespreken. Gezamenlijk proberen wij goede, lokale en praktische oplossingen te vinden die passen bij onze inwoners. Wij houden hierbij rekening met het algemeen belang zonder de individuele burger uit het oog te verliezen. Voor ons is het individu erg belangrijk. Deze grondhouding heeft ervoor gezorgd dat wij al tientallen jaren een grote en stabiele lokale partij zijn.

De laatste jaren hebben wij ons sterk gericht op jongeren door hen een  rol te geven in onze achterban en gemeenteraad. Om dat te behouden hebben wij steeds nieuwe aanwas nodig om de jongeren in onze gemeente te kunnen blijven aanspreken. Immers zij communiceren anders, kijken nauwelijks meer TV die tot voor kort het medium was in onze samenleving. Zij maken gebruik van andere media en zijn gericht op snel resultaat.

Covid 19

De afgelopen 2 jaar hebben wij veel last gehad van de Coronapandemie. Wij betreuren het zeer dat de directe contacten met onze inwoners behoorlijk zijn ingeperkt. Zo was het helaas niet mogelijk om onze thema-vonden te organiseren. Wat de gevolgen van deze pandemie op korte en lange termijn zullen zijn is moeilijk te zeggen. Zeer waarschijnlijk zullen wij ermee moeten leren leven en andere wegen gaan bewandelen om de communicatie met onze kiezers op gang te houden.

Categorieën
Berichten algemeen Programma

Wonen

De DGP wil:

 • betaalbare woningen voor iedereen,
  • Meer sociale huurwoningen.
  • Meer woningen voor een- en tweepersoons¬huishoudens voor zowel jongeren als ouderen.
  • Een eerlijke verdeling van woningen voor jongeren, starters, statushouders en andere specifieke doelgroepen.
 • Molenhoek-zuid als een kans zien,
  • De wijk moet, met voorrang voor onze eigen inwoners, voorzien in betaalbare en duurzame woningen.
  • De kosten voor verplaatsing van de volkstuinen, moeten op het woningbouwproject verhaald worden. Voor het schooltuinenproject zijn alternatieve locaties beschikbaar.
  • De woningnood is hoog, snelheid is geboden. Dus meer actie met als uitgangspunten Kwaliteit, Duurzaamheid, Betaalbaarheid en Snelheid.
  • Een seniorencomplex waarin ouderen voor elkaar willen zorgen moet onderzocht worden.
 • woonplicht voor nieuwbouwlocaties.
  • Eigenaren van koopwoningen verplichten er zelf te gaan wonen om speculatie, door de woning tegen een te hoge huurprijs te verhuren, te voorkomen.

De vraag naar woningen in onze gemeente is nog nooit zo groot geweest. Enerzijds hebben wij te maken met een toenemende vergrijzing en anderzijds is er sprake van een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. Er is behoefte aan meer diversiteit aan zowel huur- als koopwoningen, grondgebonden woningen en appartementen. Het aantal betaalbare huurwoningen in de sociale sector blijft nog steeds achter ten opzichte van de rest van Nederland. Jongeren en starters hebben het al jaren moeilijk op de woningmarkt en zijn daardoor afhankelijk van een sociale huurwoning.
Alhoewel wij voor Tiny-houses als woonvorm zijn, zien wij dat niet als een oplossing voor de woningnood onder jongeren. Jongeren willen een betaalbare woning gericht op hun toekomst zodat ook zij zelfstandig kunnen gaan wonen en op den duur kunnen samenwonen of een gezin kunnen stichten.

Door de toenemende vergrijzing is er behoefte aan meer woningen voor ouderen. Door te bouwen voor ouderen ontstaat er wel een doorstroming, maar de woningen die daardoor vrijkomen zijn financieel vaak niet bereikbaar voor jongeren en starters.

In de afgelopen jaren hebben wij al veel bereikt want er zijn veel betaalbare woningen bijgekomen, maar het blijkt niet voldoende te zijn. De DGP wil dat er doorgegaan wordt op de ingeslagen weg en dat de lopende projecten zoals Middelweg 100 (Ringbaan-Middelweg) en de Groesbeekseweg (voormalige Rabobank) snel worden afgerond.

In het voorjaar neemt de minister het besluit over de voorkeursvariant in de Lob van Gennep, dan kan ook het bouwproject van Destion aan het Kerkplein in Middelaar worden opgepakt. Ook de Dorpsstraat in Middelaar is een potentiële woningbouwlocatie.

Voorts wil de DGP dat de twee woningbouwprojecten: het plan Molenhoek-Zuid en de Cuijksesteeg in Mook snel ter hand worden genomen. Deze twee projecten kunnen een goed antwoord zijn op de vraag naar betaalbare woningen omdat de gemeente hier zelf grondposities heeft die daarvoor ingebracht kunnen worden.
Voor de nieuwbouwprojecten willen wij een “Woonplicht” opnemen om te voorkomen dat woningen gekocht worden om ermee te speculeren.

De Volkstuinen “Middelwaert”
Jan Pouwels, onze oprichter, heeft in 1984 als toenmalig wethouder het volkstuinencomplex aan de Halderweg geopend. Vanzelfsprekend willen wij dat er volkstuinen behouden moeten blijven voor onze gemeente. Bij een noodzakelijke verplaatsing willen wij dat de kosten voor verplaatsing ten laste komen van het nieuwbouwproject waarvoor de verplaatsing nodig is. Voor de schooltuin van de Lage Lier zijn er ook alternatieve locaties zodat dat project niet verloren hoeft te gaan.

Daarnaast willen wij ook meer ruimte geven voor inbreidingen op privé-percelen binnen de bebouwde kom. Die kunnen ook gebruikt worden voor tijdelijke woningen zoals Tiny-Houses. Woningen die daarvoor geschikt zijn, mogen wat de DGP betreft gesplitst worden.

Het spreekt voor zich dat er duurzaam gebouwd wordt en er aan de milieunormen voldaan wordt. Er hoeven voor de DGP geen hogere normen gesteld te worden als hiermee de betaalbaarheid in gedrang komt. Bij de aanleg van wijken zal er rekening gehouden moeten worden met de klimaatverandering, dus veel groen, bomen en opvang voor regenwater.

Categorieën
Berichten algemeen Programma

Gezond Leven

De DGP wil:

 • een duurzame gezonde leefomgeving,
  • Minder gemotoriseerd verkeer, meer gebruik van fiets, OV en deelauto’s.
  • Gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
 • meer energiebesparing door iedereen,
  • Daarbij financiële ondersteuning op maat voor de laagste inkomens en geen algemene subsidies voor energiebesparing.
 • een klimaatbestendige gemeente,
  • Financiële prikkels zoals subsidies en lagere belastingtarieven, om regenpijpen af te koppelen van het riool en verstening in tuinen te verminderen.
  • Meer bomen in de wijken.
 • een circulaire economie.
  • Afvalscheiding belonen.
  • Inleveren van herbruikbare afval gratis laten zijn.
  • Restafval op basis van gewicht afrekenen en niet op basis van volume.
  • Kringloop-initiatieven ondersteunen.

In 2050 willen wij als gemeente voldoen aan de akkoorden van Parijs. Het is een goed streven om dit reeds in 2030 te realiseren, maar dat moet wel realistisch zijn.

Energietransitie

We hebben voor het gemeentelijk vastgoed grote uitdagingen om te komen tot een acceptabele energienorm.
Onze gemeente leent zich, vanwege de kwetsbare en unieke bosrijke omgeving niet voor grootschalige duurzame energieopwekking. De kwaliteit van het landschap moet behouden blijven.
In de gemeente Bergen gaan wij samen met drie andere gemeenten in Noord-Limburg duurzame energie opwekken (Energielandschap Wellsmeer). Ook doen wij mee aan de RES (Regionale Energiestrategie) van Noord en Midden-Limburg.
De grootste energiebron is nog steeds energiebesparing.

Klimaatadaptatie

We zijn zuinig op onze natuur, noodzakelijke kap van bomen zal in ruime mate gecompenseerd moeten worden met groen. Minder stenen en meer groen in de openbare ruimte dragen bij aan voorkoming van wateroverlast en hittestress.

Circulaire economie

Ons huishoudelijk afval kan voor het overgrote deel dienst doen als grondstof voor nieuwe producten. Daarom bevorderen wij het scheiden van ons afval en stimuleren wij het terugdringen van restafval.

Categorieën
Berichten algemeen Programma

Zorg en welzijn

De DGP wil:

 • dat iedereen ondersteuning krijgt die nodig is,
  • Zorg die nodig is om op volwaardige wijze te kunnen blijven functioneren in onze samenleving.
  • Geldgebrek mag geen belemmering zijn om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving en het verenigingsleven.
 • een sociaal, rechtvaardig en betaalbaar systeem van zorgverlening.
  • Een solidair en eerlijk beleid waarbij degene die hulp het hardst nodig heeft het ook krijgt.
  • Zorgvragers die dat kunnen naar vermogen laten bijdragen aan deze voorzieningen (eventueel vrijwillig).

Samenleven

Mook en Middelaar is een gemeente waar we graag willen wonen. We hebben een rijk verenigingsleven en we staan graag voor elkaar klaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om goede voorzieningen die bijdragen aan goede zorg en ons welzijn.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om activiteiten te organiseren en het verenigingsleven overeind te houden. Als de overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder een minder grote rol moeten nemen, worden we nog meer afhankelijk van de vrijwillige inzet van burgers.
De DGP ziet graag dat het in gang gezette beleid om vrijwilligers te ondersteunen doorgezet wordt. Het is van belang dat de gemeenschap met de gemeente aandacht geeft aan het belangrijke werk dat zij doen.
In onze gemeente hebben wij ook een beleid voor de zogenaamde “tegenprestatie”. Een beleid waarbij personen die afhankelijk zijn van een uitkering gestimuleerd worden iets extra’s te doen ten behoeve van de gemeenschap. Mede afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie, zal de DGP dat beleid willen uitbreiden vooral ten behoeve van het vrijwilligerswerk, want meer handen maken lichter werk. Tegenprestatie is voor de DGP geen straf maar een kans. Net zoals voor alle prestaties door vrijwilligers moet ook hiervoor waardering zijn.

Jeugd

Ieder kind in onze gemeente moet lid kunnen zijn van een verenigingen. Geldgebrek mag daarvoor geen belemmering zijn. Onze gemeente is aangesloten bij de Stichting Leergeld Stuwwal. Deze stichting bemiddelt om eventuele belemmeringen weg te nemen. De DGP wil dat het bestaan van deze stichting zo goed mogelijk onder de aandacht wordt gebracht bij ouders, scholen, verenigingen en andere relevante organisaties.

Ontmoeten

Onze gemeenschapshuizen functioneren als ontmoetingsplaats voor burgers, verenigingen en groepen. Zij vervullen daarin een belangrijke functie. De DGP is voorstander van het optimaal gebruik van onze gemeenschapshuizen, de gemeente geeft daarin het voorbeeld.

Zorgen

Vergrijzing

Met de vergrijzing groeit het aantal ouderen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Dementie is een ziekte die ook veel burgers in onze gemeente treft. De aantallen nemen toe. Het is vaak de partner die als eerste de zorg voor de dementerende op zich neemt. Wij hebben niet altijd in de gaten hoe groot die belasting voor deze mantelzorgers is. Ondanks hun eigen (ouderdoms-)beperkingen, hebben zij vaak geen stem in het besluit om de partner thuis te laten blijven wonen. Zij voelen zich vaak ook schuldig als zij aangeven dat zij die last niet of niet meer kunnen dragen. Daar moeten wij oog voor hebben. Het thuis laten wonen van patiënten die intensieve zorg nodig hebben is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Dagbesteding

Het is goed dat er in Mook een zorgvoorziening is die de last van de mantelzorger in de meest schrijnende gevallen over kan nemen en die zorgt dat degene die van die zorg afhankelijk wordt in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dat is echter niet voldoende. Dagbesteding is noodzakelijk om het langer thuis wonen mogelijk te maken. Het geeft niet alleen een zinvolle bezigheid voor de patiënt maar ook verlichting voor de mantelzorgers die een moment voor zichzelf krijgen. Omdat de behoefte aan dagbesteding steeds groter wordt is dit alleen maar mogelijk met de inzet van vrijwilligers naast professionals.

Huishoudelijke hulp

De inzet van familieleden, buren en thuiszorg blijft hard nodig. Om het allemaal draaglijk te houden moet de gemeente ervoor zorgen dat goede thuiszorg beschikbaar is. De DGP wil dat hulp terecht komt bij diegenen die het nodig hebben. Daarnaast moet er algemene hulp mogelijk blijven, want deze hulp speelt ook een signalerende, preventieve rol bij het terugdringen van de vereenzaming en verwaarlozing. Thuiszorg en huishoudelijke hulp moeten gehandhaafd blijven op minimaal het huidige niveau. Administratieve rompslomp voor de hulpverleners moet terug¬gedrongen worden.

Mantelzorgers

Hulp bij ondersteuningsvragen moet permanent beschikbaar zijn. Zij moeten één vast aanspreekpunt hebben. Als waardering voor hun inzet moet het mantelzorgcompliment blijven. De DGP wil dat met de ondernemers in de horeca die lid zijn van het Gilde, wordt bezien of “De schat van Kiste Trui” ingezet kan worden als onderdeel van dat compliment.