DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Programma

Wij staan voor onze dorpen

Middelaar – Molenhoek – Mook – Plasmolen
 • ongebonden en onafhankelijke politiek, sociaal en betrokken,
  • Onze achterban is breed van samenstelling. Wij zijn sociaal en betrokken. Wij zijn niet gebonden aan politieke opvattingen van landelijke partijen of hun ideologieën. Bij ons staat u als inwoner en ondernemer voorop. Wij zijn er voor uw belangen.
 • inspraak voor alle inwoners,
  • Wij willen een directe betrokkenheid van inwoners bij meningsvorming en besluitvorming van de gemeenteraad. De DGP wil dat er met iedereen rekening gehouden wordt.
 • meer aandacht voor jongeren.
  • Wij willen de betrokkenheid van jongeren bij de politiek en hun leefomgeving vergroten. Investeren in onze jongeren is investeren in onze toekomst.

Geschiedenis

Mook lag in het hertogdom Kleef en Middelaar in het hertogdom Gelre. Tijdens de Franse bezetting werd op 23 oktober 1800 de gemeente Mook en Middelaar gevormd.

De DGP is in 1970 ontstaan uit de lijst GP Groepering Pouwels van Jan Pouwels. Sinds onze oprichting heeft de DGP als lokale partij altijd veel kiezers aan zich weten te binden en speelt al bijna 50 jaar een grote rol in de lokale politiek. De DGP heeft dankzij die brede steun van de bevolking een belangrijke bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente Mook en Middelaar.

Mook en Middelaar behoort tot een van de kleinste gemeenten in Nederland. Ondanks de geringe omvang van de gemeente hebben wij in de afgelopen jaren laten zien dat het nog steeds mogelijk is om als zelfstandige gemeente een goede dienst­verlening op peil te houden.

Een rijke gemeente

Mook en Middelaar is niet alleen een heel aangename woon­gemeente maar ook een gemeente die rijk aan natuur is en een goed leefklimaat heeft.

Onze rijkdom en welzijn komt vooral tot uiting in de uitstraling van de gemeente:

 • hoe onze gemeentelijke eigendommen zoals het riolerings­stelsel, onze wegen, het openbaar groen en het maatschap­pelijk vastgoed, erbij staan en onderhouden worden,
 • hoe goed ons voorzieningenniveau is zoals (voor allen toegankelijke, bereikbare) winkels en gezondheidscentra,
 • of onze verenigingen kunnen blijven voortbestaan,
 • of onze jongeren en ouderen (ook als zij zorg nodig hebben) in onze gemeente kunnen blijven wonen,
 • hoeveel kansen ondernemers hebben om zich te vestigen en handhaven,
 • hoe gelukkig onze inwoners zijn en hoe veilig zij zich voelen,
 • hoe aantrekkelijk onze gemeente is om er te willen wonen.
  Wat dat laatste betreft, uit onderzoeken van weekblad Elsevier: ”welke gemeenten hebben de beste mix van wonen, werken, winkelen, etc.?”  blijkt dat wij in de afgelopen jaren de beste gemeente van Limburg zijn en ook landelijk heel hoog scoren.

De enige echte lokale partij

Wij zijn er trots op dat wij in de afgelopen decennia dankzij de steun van heel veel kiezers hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat is het bewijs dat lokale politiek leeft en nodig is. Een lokale partij komt op de belangen van alle inwoners in onze gemeente. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijpolitieke ideologieën

Onder het mom van uw belang is ons belang doen wij ons werk en zetten wij ons in, voor ondernemers en inwoners. Dat is wat u van ons mag verwachten. We stellen realistische doelen en maken ze ook waar.

Met trots kunnen wij stellen dat de afgelopen acht jaar de meeste onderdelen uit onze verkiezingsprogramma’s zijn uitgevoerd. Veel zaken zijn afgerond of in de steigers gezet.

Er komt nog veel nieuw beleid op ons af. De nieuwe omgevings­wet zal ingrijpender zijn dan de veranderingen die wij in het sociaal domein hebben meegemaakt.

De komende vier jaar zullen wij doorgaan op de ingeslagen weg.  Waar het beter kan horen we graag van u want alleen met uw steun kunnen wij onze gemeente mooier, beter en veiliger maken.

Collegiaal bestuur

De DGP is er zich als geen ander van bewust dat alleen door samenwerking goede zaken voor onze gemeente tot stand gebracht kunnen worden. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. Zo hebben wij als grootste partij in 2006 met 3 partijen een college gevormd op basis van een raadsprogramma zodat zoveel mogelijk partijen zichzelf in het gemeentelijk beleid zouden herkennen.

In 2014 en 2018 hebben wij samengewerkt met PvdA en GL. Ondanks dat een coalitie van 2 partijen voldoende was om een meerderheid in de raad te hebben. Elke coalitiepartij was steeds met een wethouder vertegenwoordigd zonder rekening te houden met de zetelverhouding in de gemeenteraad. Er was altijd sprake van collegiaal bestuur waar besluiten door het college genomen werden op basis van consensus. Dat maakt een gemeentebestuur krachtig en leidt tot resultaten

Over ons

Wij vinden het belangrijk dat onze burgers invloed hebben op de samenleving waar ze deel van uitmaken zodat plannen die bijvoorbeeld de gemeente maakt of heeft, beter aansluiten bij de praktijk en de beleving van de burgers. De stem en mening van diverse groepen in onze kernen worden ingebracht door inspraak via bijvoorbeeld de Dorps- en Wijkraden, besturen KBO’s, Ondernemersbelangen, Jeugd- en Jongerenwerk, (sport)-verenigingen, etc.

De meest directe mogelijkheid om plannen te beïnvloeden gaat via een politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.

De DGP wil deze betrokkenheid bij en de directe invloed op de politiek versterken. Daarom blijft onze partij ook de komende jaren regelmatig op haar eigen wijze contact houden met de inwoners van onze gemeente. Dit doen wij door:

 • themabijeenkomsten te organiseren over een onderwerp dat actueel is in onze gemeente. Bij deze bijeenkomsten vragen wij onze inwoners om deel te nemen,
 • nieuwbrieven uit te brengen,
 • Inwoners bij onze maandelijkse vergaderingen van de partij uit te nodigen.

De DGP is toegankelijk, heeft een lage drempel en vriendelijke omgangsvormen. Maandelijks zijn er bijeenkomsten van de achterban (onze leden en andere belangstellenden) om samen met onze raads- en commissieleden de lopende gemeentelijke zaken en agendapunten van raadsvergaderingen te bespreken. Gezamenlijk proberen wij goede, lokale en praktische oplossingen te vinden die passen bij onze inwoners. Wij houden hierbij rekening met het algemeen belang zonder de individuele burger uit het oog te verliezen. Voor ons is het individu erg belangrijk. Deze grondhouding heeft ervoor gezorgd dat wij al tientallen jaren een grote en stabiele lokale partij zijn.

De laatste jaren hebben wij ons sterk gericht op jongeren door hen een  rol te geven in onze achterban en gemeenteraad. Om dat te behouden hebben wij steeds nieuwe aanwas nodig om de jongeren in onze gemeente te kunnen blijven aanspreken. Immers zij communiceren anders, kijken nauwelijks meer TV die tot voor kort het medium was in onze samenleving. Zij maken gebruik van andere media en zijn gericht op snel resultaat.

Covid 19

De afgelopen 2 jaar hebben wij veel last gehad van de Coronapandemie. Wij betreuren het zeer dat de directe contacten met onze inwoners behoorlijk zijn ingeperkt. Zo was het helaas niet mogelijk om onze thema-vonden te organiseren. Wat de gevolgen van deze pandemie op korte en lange termijn zullen zijn is moeilijk te zeggen. Zeer waarschijnlijk zullen wij ermee moeten leren leven en andere wegen gaan bewandelen om de communicatie met onze kiezers op gang te houden.

Categorieën
Programma

Wonen

De DGP wil:

 • betaalbare woningen voor iedereen,
  • Meer sociale huurwoningen.
  • Meer woningen voor een- en tweepersoons¬huishoudens voor zowel jongeren als ouderen.
  • Een eerlijke verdeling van woningen voor jongeren, starters, statushouders en andere specifieke doelgroepen.
 • Molenhoek-zuid als een kans zien,
  • De wijk moet, met voorrang voor onze eigen inwoners, voorzien in betaalbare en duurzame woningen.
  • De kosten voor verplaatsing van de volkstuinen, moeten op het woningbouwproject verhaald worden. Voor het schooltuinenproject zijn alternatieve locaties beschikbaar.
  • De woningnood is hoog, snelheid is geboden. Dus meer actie met als uitgangspunten Kwaliteit, Duurzaamheid, Betaalbaarheid en Snelheid.
  • Een seniorencomplex waarin ouderen voor elkaar willen zorgen moet onderzocht worden.
 • woonplicht voor nieuwbouwlocaties.
  • Eigenaren van koopwoningen verplichten er zelf te gaan wonen om speculatie, door de woning tegen een te hoge huurprijs te verhuren, te voorkomen.

De vraag naar woningen in onze gemeente is nog nooit zo groot geweest. Enerzijds hebben wij te maken met een toenemende vergrijzing en anderzijds is er sprake van een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. Er is behoefte aan meer diversiteit aan zowel huur- als koopwoningen, grondgebonden woningen en appartementen. Het aantal betaalbare huurwoningen in de sociale sector blijft nog steeds achter ten opzichte van de rest van Nederland. Jongeren en starters hebben het al jaren moeilijk op de woningmarkt en zijn daardoor afhankelijk van een sociale huurwoning.
Alhoewel wij voor Tiny-houses als woonvorm zijn, zien wij dat niet als een oplossing voor de woningnood onder jongeren. Jongeren willen een betaalbare woning gericht op hun toekomst zodat ook zij zelfstandig kunnen gaan wonen en op den duur kunnen samenwonen of een gezin kunnen stichten.

Door de toenemende vergrijzing is er behoefte aan meer woningen voor ouderen. Door te bouwen voor ouderen ontstaat er wel een doorstroming, maar de woningen die daardoor vrijkomen zijn financieel vaak niet bereikbaar voor jongeren en starters.

In de afgelopen jaren hebben wij al veel bereikt want er zijn veel betaalbare woningen bijgekomen, maar het blijkt niet voldoende te zijn. De DGP wil dat er doorgegaan wordt op de ingeslagen weg en dat de lopende projecten zoals Middelweg 100 (Ringbaan-Middelweg) en de Groesbeekseweg (voormalige Rabobank) snel worden afgerond.

In het voorjaar neemt de minister het besluit over de voorkeursvariant in de Lob van Gennep, dan kan ook het bouwproject van Destion aan het Kerkplein in Middelaar worden opgepakt. Ook de Dorpsstraat in Middelaar is een potentiële woningbouwlocatie.

Voorts wil de DGP dat de twee woningbouwprojecten: het plan Molenhoek-Zuid en de Cuijksesteeg in Mook snel ter hand worden genomen. Deze twee projecten kunnen een goed antwoord zijn op de vraag naar betaalbare woningen omdat de gemeente hier zelf grondposities heeft die daarvoor ingebracht kunnen worden.
Voor de nieuwbouwprojecten willen wij een “Woonplicht” opnemen om te voorkomen dat woningen gekocht worden om ermee te speculeren.

De Volkstuinen “Middelwaert”
Jan Pouwels, onze oprichter, heeft in 1984 als toenmalig wethouder het volkstuinencomplex aan de Halderweg geopend. Vanzelfsprekend willen wij dat er volkstuinen behouden moeten blijven voor onze gemeente. Bij een noodzakelijke verplaatsing willen wij dat de kosten voor verplaatsing ten laste komen van het nieuwbouwproject waarvoor de verplaatsing nodig is. Voor de schooltuin van de Lage Lier zijn er ook alternatieve locaties zodat dat project niet verloren hoeft te gaan.

Daarnaast willen wij ook meer ruimte geven voor inbreidingen op privé-percelen binnen de bebouwde kom. Die kunnen ook gebruikt worden voor tijdelijke woningen zoals Tiny-Houses. Woningen die daarvoor geschikt zijn, mogen wat de DGP betreft gesplitst worden.

Het spreekt voor zich dat er duurzaam gebouwd wordt en er aan de milieunormen voldaan wordt. Er hoeven voor de DGP geen hogere normen gesteld te worden als hiermee de betaalbaarheid in gedrang komt. Bij de aanleg van wijken zal er rekening gehouden moeten worden met de klimaatverandering, dus veel groen, bomen en opvang voor regenwater.

Categorieën
Programma

Gezond Leven

De DGP wil:

 • een duurzame gezonde leefomgeving,
  • Minder gemotoriseerd verkeer, meer gebruik van fiets, OV en deelauto’s.
  • Gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
 • meer energiebesparing door iedereen,
  • Daarbij financiële ondersteuning op maat voor de laagste inkomens en geen algemene subsidies voor energiebesparing.
 • een klimaatbestendige gemeente,
  • Financiële prikkels zoals subsidies en lagere belastingtarieven, om regenpijpen af te koppelen van het riool en verstening in tuinen te verminderen.
  • Meer bomen in de wijken.
 • een circulaire economie.
  • Afvalscheiding belonen.
  • Inleveren van herbruikbare afval gratis laten zijn.
  • Restafval op basis van gewicht afrekenen en niet op basis van volume.
  • Kringloop-initiatieven ondersteunen.

In 2050 willen wij als gemeente voldoen aan de akkoorden van Parijs. Het is een goed streven om dit reeds in 2030 te realiseren, maar dat moet wel realistisch zijn.

Energietransitie

We hebben voor het gemeentelijk vastgoed grote uitdagingen om te komen tot een acceptabele energienorm.
Onze gemeente leent zich, vanwege de kwetsbare en unieke bosrijke omgeving niet voor grootschalige duurzame energieopwekking. De kwaliteit van het landschap moet behouden blijven.
In de gemeente Bergen gaan wij samen met drie andere gemeenten in Noord-Limburg duurzame energie opwekken (Energielandschap Wellsmeer). Ook doen wij mee aan de RES (Regionale Energiestrategie) van Noord en Midden-Limburg.
De grootste energiebron is nog steeds energiebesparing.

Klimaatadaptatie

We zijn zuinig op onze natuur, noodzakelijke kap van bomen zal in ruime mate gecompenseerd moeten worden met groen. Minder stenen en meer groen in de openbare ruimte dragen bij aan voorkoming van wateroverlast en hittestress.

Circulaire economie

Ons huishoudelijk afval kan voor het overgrote deel dienst doen als grondstof voor nieuwe producten. Daarom bevorderen wij het scheiden van ons afval en stimuleren wij het terugdringen van restafval.

Categorieën
Programma

Zorg en welzijn

De DGP wil:

 • dat iedereen ondersteuning krijgt die nodig is,
  • Zorg die nodig is om op volwaardige wijze te kunnen blijven functioneren in onze samenleving.
  • Geldgebrek mag geen belemmering zijn om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving en het verenigingsleven.
 • een sociaal, rechtvaardig en betaalbaar systeem van zorgverlening.
  • Een solidair en eerlijk beleid waarbij degene die hulp het hardst nodig heeft het ook krijgt.
  • Zorgvragers die dat kunnen naar vermogen laten bijdragen aan deze voorzieningen (eventueel vrijwillig).

Samenleven

Mook en Middelaar is een gemeente waar we graag willen wonen. We hebben een rijk verenigingsleven en we staan graag voor elkaar klaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om goede voorzieningen die bijdragen aan goede zorg en ons welzijn.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om activiteiten te organiseren en het verenigingsleven overeind te houden. Als de overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder een minder grote rol moeten nemen, worden we nog meer afhankelijk van de vrijwillige inzet van burgers.
De DGP ziet graag dat het in gang gezette beleid om vrijwilligers te ondersteunen doorgezet wordt. Het is van belang dat de gemeenschap met de gemeente aandacht geeft aan het belangrijke werk dat zij doen.
In onze gemeente hebben wij ook een beleid voor de zogenaamde “tegenprestatie”. Een beleid waarbij personen die afhankelijk zijn van een uitkering gestimuleerd worden iets extra’s te doen ten behoeve van de gemeenschap. Mede afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie, zal de DGP dat beleid willen uitbreiden vooral ten behoeve van het vrijwilligerswerk, want meer handen maken lichter werk. Tegenprestatie is voor de DGP geen straf maar een kans. Net zoals voor alle prestaties door vrijwilligers moet ook hiervoor waardering zijn.

Jeugd

Ieder kind in onze gemeente moet lid kunnen zijn van een verenigingen. Geldgebrek mag daarvoor geen belemmering zijn. Onze gemeente is aangesloten bij de Stichting Leergeld Stuwwal. Deze stichting bemiddelt om eventuele belemmeringen weg te nemen. De DGP wil dat het bestaan van deze stichting zo goed mogelijk onder de aandacht wordt gebracht bij ouders, scholen, verenigingen en andere relevante organisaties.

Ontmoeten

Onze gemeenschapshuizen functioneren als ontmoetingsplaats voor burgers, verenigingen en groepen. Zij vervullen daarin een belangrijke functie. De DGP is voorstander van het optimaal gebruik van onze gemeenschapshuizen, de gemeente geeft daarin het voorbeeld.

Zorgen

Vergrijzing

Met de vergrijzing groeit het aantal ouderen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Dementie is een ziekte die ook veel burgers in onze gemeente treft. De aantallen nemen toe. Het is vaak de partner die als eerste de zorg voor de dementerende op zich neemt. Wij hebben niet altijd in de gaten hoe groot die belasting voor deze mantelzorgers is. Ondanks hun eigen (ouderdoms-)beperkingen, hebben zij vaak geen stem in het besluit om de partner thuis te laten blijven wonen. Zij voelen zich vaak ook schuldig als zij aangeven dat zij die last niet of niet meer kunnen dragen. Daar moeten wij oog voor hebben. Het thuis laten wonen van patiënten die intensieve zorg nodig hebben is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Dagbesteding

Het is goed dat er in Mook een zorgvoorziening is die de last van de mantelzorger in de meest schrijnende gevallen over kan nemen en die zorgt dat degene die van die zorg afhankelijk wordt in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dat is echter niet voldoende. Dagbesteding is noodzakelijk om het langer thuis wonen mogelijk te maken. Het geeft niet alleen een zinvolle bezigheid voor de patiënt maar ook verlichting voor de mantelzorgers die een moment voor zichzelf krijgen. Omdat de behoefte aan dagbesteding steeds groter wordt is dit alleen maar mogelijk met de inzet van vrijwilligers naast professionals.

Huishoudelijke hulp

De inzet van familieleden, buren en thuiszorg blijft hard nodig. Om het allemaal draaglijk te houden moet de gemeente ervoor zorgen dat goede thuiszorg beschikbaar is. De DGP wil dat hulp terecht komt bij diegenen die het nodig hebben. Daarnaast moet er algemene hulp mogelijk blijven, want deze hulp speelt ook een signalerende, preventieve rol bij het terugdringen van de vereenzaming en verwaarlozing. Thuiszorg en huishoudelijke hulp moeten gehandhaafd blijven op minimaal het huidige niveau. Administratieve rompslomp voor de hulpverleners moet terug¬gedrongen worden.

Mantelzorgers

Hulp bij ondersteuningsvragen moet permanent beschikbaar zijn. Zij moeten één vast aanspreekpunt hebben. Als waardering voor hun inzet moet het mantelzorgcompliment blijven. De DGP wil dat met de ondernemers in de horeca die lid zijn van het Gilde, wordt bezien of “De schat van Kiste Trui” ingezet kan worden als onderdeel van dat compliment.

Categorieën
Programma

Samenleven en werken

De DGP wil:

 • geen bezuinigingen op subsidies voor onze verenigingen,
  • Verenigingen vormen het cement van de samenleving, daarop bezuinigen leidt tot frustratie bij vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en leidt tot afbraak van de leefbaarheid in onze woonkernen.
 • meer ondersteuning en waardering voor de vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Hun inzet voor de samenleving is onbetaalbaar, af en toe een extra blijk van waardering zal motiverend werken.
 • het niveau van voorzieningen behouden,
  • Voorzieningen zoals winkels, basisscholen, voor- en naschoolse opvang, gezondheidscentra, sportfaciliteiten, ontmoetingslocaties etc. etc. moeten op tenminste het huidige niveau gehandhaafd blijven.
 • leegstand van bedrijfspanden tegengaan.
  • Als langdurige leegstand van bedrijfspanden dreigt, moet gezocht worden naar alternatieve invulling.
Categorieën
Programma

Recreëren

De DGP wil:

 • de aantrekkingskracht van Mook en Middelaar vergroten,
  • De Maaskade met de haven en de oude veerstoep aantrekkelijk maken voor toeristen en inwoners.
  • Het Maasheggenlandschap herstellen en de inrichting van de Lob van Gennep gebruiken als kans om andere projecten te realiseren.
 • versnelling van de plannen in Plasmolen,
  • Voortvarend aan de slag met de entree van Plasmolen.
  • Met de herinrichting van de N271 en de Pleisterplaats door de provincie, de herontwikkeling van het voormalige Chinees restaurant en Hotel de Plasmolen versneld aanpakken en het parkeerprobleem oplossen.

Mook en Middelaar is een van de mooiste gemeenten in Nederland. Daar zijn we erg trots en zuinig op. Onze gemeente is zeer in trek bij dagjesmensen en watertoeristen. Toerisme maakt voor bijna 9% deel uit van onze werkgelegenheid. Dat is het dubbele van het landelijk gemiddelde.
Toerisme is voor ons niet voor niets het speerpunt van onze economie. Om toeristen te blijven trekken zullen wij bijzonder moeten zijn, anders dan andere gemeenten. Onze ligging en omgeving zijn uniek te noemen. Toeristen zijn echter steeds op zoek naar nieuwe attracties. De sector kan dus niet stil blijven staan en zal moeten blijven investeren. Wij vinden dat de gemeente kansen moet bieden en faciliteren om ondernemers een vernieuwingsslag te kunnen laten maken.

Plasmolen

De parkeerproblematiek is nog steeds niet opgelost. Dit vraagt om investeringen die verder gaan dan een parkeerplaats aanleggen. Overwogen moet worden om een parkeerheffing in te stellen in Plasmolen. Het voordeel kan zijn dat de parkeergelegenheid van Leisurelands rond de Mookerplas ook beter benut gaat worden. Dit vermindert de parkeerdruk in Plasmolen.
Naast de werkzaamheden die plaats vinden aan de N271 en de herontwikkeling van: het voormalige Hotel De Plasmolen en de voormalige Chinees, moeten de werkzaamheden voor het Hart van Plasmolen snel tot uitvoering komen. De provincie verleent hiervoor in het kader van de investeringsagenda € 500.000. Met de € 700.000 van de gemeente is er dus ruim 1,2 miljoen beschikbaar

Molenhoek

In Molenhoek moet er werk gemaakt worden van het gebied rond de Spoorzone om het groenste station van Nederland te worden.

Mook

In Mook moet de ontwikkeling van de Maaskade “Mook Balkon aan de Maas” ter hand genomen worden.

Middelaar

Samen met Bergen en Gennep en de provincie Limburg wordt er de komende jaren 5 miljoen euro geïnvesteerd in het herstel van de Maasheggen waardoor de aansluiting met het Land van Cuijk mogelijk wordt waarmee het gebied in Limburg onderdeel wordt van de werelderfgoedlijst. Dit is een groot succes uit ons afgelopen verkiezingsprogramma.

Het buitengebied van Middelaar krijgt kansen om mee te liften op het project “Lob van Gennep”. In combinatie met het herstel van de Maasheggen willen we dat de kwaliteit van het landschap in het buitengebied van Middelaar wordt versterkt. Met een gezamenlijke inspanning van burgers, ondernemers en gemeente zullen we Plasmolen als toeristisch centrum naar een hoger plan moeten tillen.

Wandel- en fietsroutes

Onze gemeente kent veel wandel- en fietsroutes. Wij willen dat onze fietsroutes aansluiten op bestaande netwerken in Limburg en Gelderland.
Kunst en cultuur

De gemeente heeft veel kostbare bezittingen en een rijke kunsthistorie. Het monumentenbeleid moet nog verder ontwikkeld worden en de monumentenlijst moet aangevuld worden met kostbare objecten die wij graag willen behouden. Wij willen dat deze inventarisatie wordt afgerond. De DGP wil dat naast de monumentenlijst ook een aantal te beschermen dorpsgezichten wordt benoemd.

Wij hebben actieve kunstenaars die een bijdrage willen leveren aan de kunstzinnige promotie van onze gemeente. De Beeldentuin langs de Maas was daar een goed voorbeeld van. Onze verbondenheid met de Maas en de stuwwal heeft veel historische betekenis Er zijn vele veldslagen gevoerd waarvan de slag op de Mookerhei wel de bekendste is. Er zijn gelukkig nog steeds vrijwilligers en stichtingen die zich hiervoor inzetten. De gemeente moet faciliterend zijn ten aanzien van promotie via Ter Sprake, social media, gemeentelijke website en Facebook-pagina.

Categorieën
Programma

Besturen

De DGP wil dat:

 • Mook en Middelaar een zelfstandige Limburgse gemeente blijft.
  • Mook en Middelaar als betrouwbare partner voor de regio’s op effectieve wijze samenwerkt met omliggende gemeenten waarbij de belangen van onze inwoners en ondernemers voorop staan.

De DGP hecht, om uiteen¬lopende redenen, nog steeds veel waarde aan “het Limburgs zijn”. Het landelijke karakter van onze gemeente dient behouden te blijven. Herindeling is voor de DGP nooit een doel geweest, goede dienstverlening wel. De DGP verwacht dat het voor de burger niet duurder hoeft te worden om als gemeente zelfstandig te blijven. Dit kan omdat wij op samenwerken ingesteld zijn.

Zelfstandigheid

Herindeling en noord-zuid discussies zijn niet de zaken waar de burgers echt wakker van liggen. Onze ligging bepaalt de wijze van besturen. Het is vooral een politiek vraagstuk.

Klein maar fijn is een veelgehoorde kreet. Alhoewel wij allemaal weten wat we ermee bedoelen gaat het niet daar om, maar om de vraag:
zijn wij in staat om als gemeente zelfstandig te blijven zonder dat de dienstverlening aan de burger in gevaar komt?
Is de grootte van de gemeente bepalend voor een goede dienstverlening?
Op beide vragen is geen eenduidig antwoord te geven. Dat hangt onder andere af van de zelfredzaamheid van de burgers en mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten.

Samenwerken

Gelegen op de grens van drie provincies, maakt samenwerking ingewikkeld maar niet onmogelijk. Wij hebben geen zeggenschap over provinciegrenzen; dat zullen we moeten accepteren.
Samenwerking is voor Mook en Middelaar grenzeloos, zowel naar Zuid, Noord, West als Oost. We moeten daar pragmatische keuzes in maken.
Gelijkwaardigheid van de samenwerkende partners is belangrijk. Zolang de omvang van onze gemeente er in dat verband niet toe doet is er geen probleem en kan de samenwerking succesvol zijn.

Mook en Middelaar heeft bovengemiddeld veel samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingsverbanden leggen een groot beslag op onze organisatie en geven veel bestuurlijke drukte. Dat is een prijs die wij betalen voor onze ligging en keuze voor zelfstandigheid.

Als je samenwerkt en je maakt deel uit van een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, dan neem je samen met andere gemeenten besluiten over de uitvoering van het beleid en soms ook over het beleid zelf. Daarmee doe je afstand van een deel van je zelfstandigheid omdat besluiten over dat beleid niet meer door onze eigen gemeenteraad genomen worden.

De DGP zal alert blijven als het gaat om onze autonomie en eigen beslissingsbevoegdheid. Wij zullen ervoor blijven waken dat wij beleid houden dat past bij onze gemeente, waar de lijnen kort zijn en het bestuur dicht bij de burger staat.

Samenwerkingsverbanden

Onze gemeente is klein en onze ligging in Limburg, geklemd tussen Gelderland, Noord-Brabant en Duitsland is niet altijd gemakkelijk. Dit heeft er wel voor gezorgd dat samenwerken in ons DNA zit. Voor de DGP moet de samenwerking dáár gebeuren, waar dat het beste is voor onze gemeente. Dat betekent niet dat de DGP voorstander is van zogenaamd “shopgedrag”. Het betekent wel dat wij voor verschillende taken met verschillende partners samenwerken.

De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn:

 • Rijk van Nijmegen: voor het sociale domein werken wij samen met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Daarnaast werken we samen in de DAR en de MARN
 • Regio Noord-Limburg (Gezondste Regio): voor het fysieke domein (ruimtelijke ordening en openbare ruimte) en de veiligheidsregio met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) werken wij samen in de regio Noord-Limburg.

Overige:

 • Kop van Noord-Limburg:
  wij onderhouden contacten met onze naaste buurgemeenten Bergen en Gennep voor de regionale visie in Maasduinen en de Lob van Gennep,
 • Land van Cuijk:
  voor de visie Mooi Maasdal en het Deltaprogramma Maas voor onze bescherming tegen hoogwater,
 • Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen):
  Om afspraken te maken over vervoer en wonen willen wij dat Mook en Middelaar hiervan deel blijft uitmaken.
  Net als in Noord-Limburg hebben wij ook hier gekozen voor een maatwerkovereenkomst. Dit doen we omdat wij in beide regio’s niet op alle dossiers samenwerken.

Dienstverlening

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we heel goed in staat zijn om een goede dienstverlening op peil te houden. Wij blijven de lat hoog leggen, ondanks dat wij beperkt worden door onze grootte. Mook en Middelaar heeft minder ambtenaren dan de ons omringende gemeenten. Ambtenaren die bij ons werken moeten breed inzetbaar zijn; wij kennen daarom minder specialisten. Als wij een specialist nodig hebben huren wij die in. Als het een specialist is voor regelmatig werk, dan gaan wij kijken of wij die kunnen inlenen van een buurgemeente of wij besteden de taak helemaal uit. Hierdoor kunnen we toch onze kwaliteit van dienstverlening op peil houden.

Politiek

De samenstelling van onze bevolking verandert snel. De wensen van onze inwoners ook. Zeker als het gaat om betrokkenheid. Alle partijen hebben burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. De vraag is of dat overeenkomt met ons gedrag naar de burger en of de gemeentelijke organisatie daarop is ingericht. Voldoet het huidige stelsel van commissies en raadsvergaderingen nog wel?
De DGP vindt dat deze zaken opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden en zal zich inzetten om samen met andere partijen tot een verbetering te komen waarbij de participatie van de burger meer tot zijn recht komt.

Categorieën
Programma

Mobiliteit

De DGP wil:

 • veilige, verkeersluwe wijken,
  • Het doorgaande verkeer beter reguleren.
  • Deelvervoer in wijken inzetten.
  • Faciliteiten voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en inwoners met een fysieke beperking.
  • Parkeerproblemen in de wijken aanpakken. 
 • duurzame oplossingen voor grote verkeersproblemen,
  Wij kiezen voor oplossingen, die de leefbaarheid verbeteren, de veiligheid vergroten, duurzaam en toekomstgericht zijn én kunnen rekenen op een groot draagvlak.
 • geen weg door de spoorzone
  • De DGP streeft naar een duurzame oplossing en is geen voorstander van een weg door de spoorzone. Alleen als er voldoende draagvlak en er geen alternatief is, kan het voor ons bespreekbaar worden.
  • Een verkeersveilige inrichting van de Heumensebaan en Ringbaan.
  • Een fietsbruggetje en vrijliggend fietspad van Molenhoek naar Groesbeek.
 • meer gebruik van het OV en de fiets.
  Het gebruik van de fiets stimuleren door goed ingerichte fietspaden en inzet van deel- en/of leen-fietsen op bijvoorbeeld het station. (OV-fiets)

Onze mooie Limburgse gemeente ligt op korte afstand van Nijmegen. Nijmegen is voor ons de centrumgemeente ondanks dat we daarvoor de provinciegrens over moeten. De verbindingen tussen Venlo en Nijmegen dragen bij aan onze bereikbaarheid. De belangrijkste zijn: de Maas, A73, N271 en de Maaslijn over het spoor. Daarom is Mook en Middelaar zo’n aantrekkelijke woongemeente.

De meeste inwoners verdienen hun brood in het Rijk van Nijmegen. Dat geeft ook veel verkeersbewegingen richting Nijmegen en omgekeerd. Groesbeek heeft geen directe verbinding naar de A73 waardoor de inwoners gebruik moeten maken van de wegen door onze dorpen Mook en Molenhoek.

Station Mook – Molenhoek als HUB-locatie

De stad Nijmegen wil graag bereikbaar blijven en het autoverkeer terugdringen. Om die reden is er een station gekomen in Molenhoek. Daar zijn wij blij mee, maar dat heeft ook een keerzijde. De regio Arnhem-Nijmegen wil dat het station een overstappunt wordt voor automobilisten die verder met de trein naar Nijmegen reizen. Het spoor wordt geëlektrificeerd en men wil een pendeltrein laten rijden tussen Molenhoek en Nijmegen Hierdoor zal de druk van het autoverkeer in Mook en Molenhoek toenemen.

Wij denken als DGP graag mee over een regionaal mobiliteitsprobleem en helpen graag bij een oplossing. Dit kan alleen als er bij alle partijen begrip is voor onze lokale verkeersproblematiek. Toename van het verkeer heeft nadelige effecten op ons milieu en gezondheid.
Wij werken alleen loyaal mee om regionale problemen op te lossen als het ook leidt tot oplossingen voor onze lokale problemen waardoor de leefbaarheid door minder verkeers¬overlast in onze kernen toeneemt.

Duurzaam (deel-)vervoer

Het aantal elektrische vervoermiddelen zal in de komende jaren sterk toenemen. Dat is een goede zaak om vermindering van uitstoot van CO2 en fijnstof te krijgen. Daarvoor zullen er meer (snel-)laadpalen moeten komen.

Wij willen dat er uitvoering gegeven wordt aan de vastgestelde mobiliteitsvisie en aan de maatregelen voor de Ecozone van onze gemeente. De beschikbare subsidies vanuit het Rijk, de provincie en de regio Noord-Limburg (Trendsportal) moeten effectief ingezet worden. Wij gaan ervan uit dat ook De Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen) haar steentje bijdraagt.

Bij alle uitvoeringsplannen worden onze inwoners betrokken en houden we, meer dan nu het geval is, rekening met onze minder mobiele inwoners en inwoners die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van hulpmiddelen.
Wij willen nadrukkelijk geen nieuwe visies maar concrete uitvoeringsplannen.

×