DGP

Wij staan voor onze dorpen

Categorieën
Programma

Onderwijs

De DGP wil:

 • het bestaande onderwijsaanbod in onze gemeente behouden.
  • Nieuwbouw voor het Kandinskycollege mits het bekostigd kan worden uit de Rijksmiddelen.
  • Basisscholen hun centrale positie binnen onze kerkdorpen laten behouden. Wij zijn geen voorstander om de Adalbertschool uit het centrum van Mook te verplaatsen naar de rand van het dorp.
Vergrijzing

Wij hebben gezorgd dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in onze schoolgebouwen. Dat is een goede zaak. Vergrijzing leidt tot krimp en krimp is als eerste te merken in scholen. Een te kleine school kan de kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloeden. Een mindere kwaliteit heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht op potentiële leerlingen. Daarnaast leidt krimp tot onderbezetting van de ruimtes in die gebouwen. Leegstand in onze scholen is kostbaar. Hier zal gezocht moeten worden naar een alternatief of medegebruik.

Basisonderwijs

Een basisschool maakt een wezenlijk onderdeel uit van de leefbaarheid in onze kerkdorpen. Het Rijk gaat over het opheffen van scholen. Om die reden kan de gemeente het voortbestaan van een school niet garanderen. De DGP vindt dat de gemeente zich wel moet inspannen om de scholen bij hun voortbestaan te ondersteunen.

Voortgezet onderwijs

Voor een kleine gemeente als de onze is het bijzonder dat wij voortgezet onderwijs hebben. Het Kandinsky-college heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd op sport en organiseert onder andere de avondvierdaagse. Daarnaast ondersteunt de school ook bij de activiteiten van het LOP in Molenhoek. Daarmee levert deze school een zeer gewaardeerde bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente. Het gebouw van het Kandinsky is in minder goede staat en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Het in stand houden van het gebouw en mogelijke nieuwbouw is kostbaar. De structurele lasten voor nieuwbouw kunnen niet meer gedekt kunnen worden uit de bijdragen van het rijk. Het bestuur van het Kandinsky is verwikkeld in een fusieproces dat het totale voorgezet onderwijs in het Rijk van Nijmegen onder één bestuurlijke koepel moet brengen. De terugloop van leerlingen zorgt voor leegstand die het nieuwe bestuur zal willen voorkomen. Het voortbestaan van de school in Molenhoek is daardoor niet zeker.

De Maasvallei

Er zijn plannen bedacht om in het kader van een eventuele nieuwbouw van het Kandinsky te bezien of het nieuwe gebouw in de Maasvallei (langs het spoor in Mook) geplaatst zou kunnen worden. Door slim de sportfaciliteiten te combineren met de behoefte van Eendracht zouden financiële voordelen te behalen zijn. Ook wordt er gedacht aan een nieuw onderwijsconcept met de Adelbertschool. Voor deze basisschoolleerlingen zouden zogenaamde doorlopende leerlijnen ontstaan. Daarvoor zou de Adalbertschool uit het centrum van Mook verdwijnen.

Categorieën
Programma

Beschermen

De DGP wil:

 • een veilige leefomgeving voor iedereen.
  • Meer handhaving om de burgers te beschermen tegen vandalisme en milieuoverlast.
  • Meer voorlichting over het gebruik van sociale media en internet om te voorkomen dat kwetsbaren slachtoffer worden van computercriminaliteit en misbruik via sociale media.
  • Zo nodig in samenspraak met de inwoners extra straatverlichting plaatsen op onveilige locaties.

Veiligheid is een thema dat met grote regelmaat terugkomt op de politieke agenda. Inwoners in onze gemeente voelen zich over het algemeen veilig. Die veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Ook onze gemeente heeft vanwege zijn ligging te maken met bedreigingen. De burger mag van de overheid verwachten dat zij zo goed mogelijk beveiligd wordt en, als er zich een ramp voordoet, het gemeentelijk apparaat adequaat reageert en informeert.

Hoogwaterbescherming

Het beschermingsniveau van onze gemeente voldoet inmiddels aan de landelijke norm. Er liggen echter nieuwe normen in het verschiet hetgeen betekent dat er in de toekomst aanvullende maatregelen nodig zullen zijn.

De Lob van Gennep
is een gebied (vanaf de Jansberg tot aan de Cuijksesteeg in Mook) dat bij zeer hoog water onder water komt te staan. Het dient ter bescherming van de dichtbevolkte gebieden stroomafwaarts aan de Maas.

Het is gelukt om de gevolgen voor onze gemeente tot een minimum te beperken en er zijn inmiddels kansen waardoor het mogelijk wordt om meer woningen in het gebied te bouwen. Voor alle inwoners van het gebied geldt nu ook eenzelfde tegemoetkoming voor schade als gevolg van overstromingen.

Al deze plannen bieden ook kansen. Kansen voor het herstel van de Maasheggen bijvoorbeeld en kansen voor onze economie. Er zijn echter ook bedreigingen voor onze agrariërs die mogelijk weer meer landbouwgrond verloren zullen zien gaan.

Openbare orde en veiligheid, handhaving

Handhaven is een instrument voor de overheid (het Rijk, Provincie, Gemeente en Waterschap) om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven zich aan de regels houden. In voorkomende gevallen kan de overheid bij handhaving sancties, zoals boetes, opleggen. In veel gevallen maakt de politie een proces verbaal dat kan leiden tot een boete. Op het gebied van openbare orde hebben burgemeester en politie wettelijk geregelde taken.

Gemeentes hebben toezichthouders die onderzoeken instellen en buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) die voor sommige overtredingen mogen verbaliseren. Een deel van deze taken wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Bij toezicht op het water werkt de gemeente samen met de gemeente Cuijk.

De prioriteiten en inzet van de politie worden op rijks- en regionaal niveau bepaald. Omdat onze gemeente ten opzichte van andere gemeente een “rustige” gemeente is en de problemen relatief klein zijn, is de inzet van politie ook beperkt. Een BOA die in dienst van de gemeente is heeft beperkte bevoegdheden en doet zijn werk in aanvulling op en niet in de plaats van het werk van de politie, daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Handhaving moet ons een veilig gevoel geven op welk gebied dan ook.

In Mook en Middelaar wordt er handhavend opgetreden bij overtredingen en toezicht gehouden op onder andere bouwvoorschriften, milieuwetgeving of het plegen van fraude. Handhaving vindt vaak plaats op verzoek van of naar aanleiding van klachten door inwoners en bedrijven.

Kliksysteem

De DGP vindt het kliksysteem (handhaven als daarom gevraagd wordt) zoals wij dat nu kennen onvoldoende effectief. Daarom wil de DGP een aantal prioriteiten benoemen en dat laten vastleggen in een nieuw handhavingsbeleid. Het gaat hierbij niet om incidenten maar om zaken die structureel overlast bezorgen.

Handhaving moet niet gebruikt worden om burenruzies op te lossen maar moet een middel zijn om misstanden of ongelukken te voorkomen. Handhaving bij burengeschillen werkt vaak averechts.

Bij het opstellen van het beleid moet er ook gekeken worden naar de handhaafbaarheid.

Veiligheid

Mook en Middelaar is een gemeente waar mensen zich veilig voelen. Dat is niet vanzelfsprekend. De burger verwacht dat de overheid optreedt als dat nodig is. Open communicatie en transparant handelen zijn middelen die een (vermeend) gevoel van onrechtvaardigheid weg kunnen nemen.
Onze burgers zijn zeer betrokken bij hun directe omgeving en geven vaak (gevraagd en ongevraagd) goede adviezen. Daar moet de gemeente aandacht aan besteden en gebruik van maken.

Inwoners moeten zich veilig voelen dat is niet alleen een taak van de gemeente maar ook van de inwoners zelf door bijvoorbeeld het trottoir voor hun huis sneeuw- en ijsvrij te houden, door tijdig overhangende takken te snoeien en afval te dumpen waar het thuis hoort.
De buurtapp is een goed voorbeeld waarbij burgers zelf bijdragen aan de veiligheid in onze gemeente.

Categorieën
Programma

Financiën

De DGP wil:

 • meer geld voor burgerparticipatie inzetten,
  • Wij vinden het belangrijk dat de betrokkenheid van onze inwoners bij besluitvorming vergroot wordt en initiatieven van onze inwoners gewaardeerd worden. Daarvoor is meer geld nodig, dat willen wij daarvoor vrijmaken.
 • slechts een trendmatige verhoging van de lokale belastingen.
  • Belastingen zijn niet bedoeld om spaarpotjes te maken maar om voorzieningen die niet door het Rijk vergoed worden te financieren.
  • Gratis aanleveren van herbruikbaar afval
De rijkste gemeente van Limburg

Mook en Middelaar is nog steeds de rijkste gemeente van Limburg. Deze kwalificatie wordt bepaald op basis van de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) in onze gemeente. Alhoewel dit een prettige gedachte is gaat het niet om een vette bankrekening maar of wij in staat zijn met de huidige middelen, zoals de inkomsten van het Rijk en onze lokale heffingen:

 • onze kapitaalgoederen zoals wegen en gebouwen te onderhouden en in stand te houden,
 • onze burgers te ondersteunen waar nodig en ondernemers kansen te bieden en
 • niet in de laatste plaats onze belastingen voor de burgers en ondernemers binnen de perken te houden?
Oud voor nieuw beleid

Het moge duidelijk zijn dat de financiële positie van de gemeente Mook en Middelaar onder druk staat. Het streven van de DGP is om de reserves van de gemeente alleen in echt noodzakelijke gevallen aan te spreken. Voor nieuw beleid kan alleen geld vrijgemaakt worden als bestaand beleid wordt afgebouwd.

Bezuinigingen

Onder druk van de DGP is het college vorig jaar een ZBB-traject (Zero Based Budget) ingegaan. Een onderzoek naar de mogelijkheden om te bezuinigen zonder dat de wettelijke taken van de gemeente in gevaar komen. Uit dat onderzoek is vast komen te staan dat de gemeente haar taken al uitvoert tegen een minimum aan kosten. De bezuinigingsmogelijkheden zijn daardoor erg beperkt.

Belastingen

De twee belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeente zijn de uitkering uit het gemeentefonds en de Onroerend Zaak Belasting. Op de Algemene Uitkering hebben wij als gemeente weinig invloed, dat wordt in Den Haag bepaald. De hoogte van de Onroerend Zaak Belasting wordt door de gemeente vastgesteld. In principe is de gemeente daar zelf bevoegd in, maar wij realiseren ons dat dit wel door de inwoners en ondernemers moet worden opgebracht. De DGP is tegen verhoging van de belastingen tenzij het niet anders kan. De DGP schroomt er niet voor zoals wij in het verleden vaker gedaan hebben, de belasting te verlagen als dat verantwoord is.

Cofinanciering

Voor investeringen in infrastructuur en dergelijke. wil de DGP zoveel mogelijk beroep doen op cofinanciering binnen de provincie Limburg, denk aan Regio Deal en Investeringsagenda Regio Noord-Limburg. Daarnaast in het samenwerkingsverband Groene Metropool (voorheen Knooppunt Arnhem Nijmegen) waar het projecten betreft in bijvoorbeeld Mobiliteit, Woondeal en Sociaal Domein (Rijk van Nijmegen). Het idee hierachter is dat elke euro die de gemeente Mook en Middelaar investeert, door de cofinanciering meer waard wordt. De gemeente Mook en Middelaar moet optimaal samenwerken met zowel de regio Noord-Limburg (rn-l) waar het onderwerpen betreft als toerisme, ruimtelijke ordening en veiligheidsregio als met de Groene Metropool, waar het de Mobiliteit en Sociaal Domein betreft.

Afvalstoffenheffing

De DGP wil dat het aanleveren van snoeiafval gratis blijft. Door het hoge vastrechttarief is er nauwelijks een prikkel om milieubewuster met afval om te gaan. De DGP wil dat het vastrechttarief lager wordt en het tarief voor restafval stijgt. Dit past beter bij het motto “de vervuiler betaalt”. Ook wil de DGP dat de vangdoelstelling van het terugbrengen van het aantal kg huishoudelijk restafval wordt teruggebracht tot 30 kg per inwoner in 2030.

Milieustraat

Het in stand houden van een milieustraat is kostbaar. Voor de service aan de burger willen wij dat deze in stand blijft. Onze aansluiting bij de DAR maakt het mogelijk om met een pasjessysteem te werken. Hierdoor kan het gratis aan te leveren snoeiafval beter gefaciliteerd en gereguleerd worden waardoor misbruik wordt tegengegaan.

Hondenbelasting

moet niet worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel maar ter bestrijding van overlast door hondenpoep. Het gaat daarbij om: handhaving, aanleg en onderhoud van uitlaatstroken en -veldjes. De openbare ruimten rondom scholen en pleinen willen wij voorzien van ‘hondenpoep-zakjes’ die honden-uitlaters kunnen gebruiken om de poep te verwijderen.

Rioolheffing

Ons rioolstelsel is kostbaar. In de afgelopen periode hebben wij meer evenwicht gebracht in de werkelijke uitgaven en de reserve voor het rioolonderhoud. Hierdoor kon de rioolheffing structureel met 20% omlaag gebracht worden. De DGP wil dat dat in stand blijft.

Toeristenbelasting

De DGP wil dat toeristenbelasting gebruikt wordt om: onze gemeente te promoten (VVV) en extra aantrekkelijk te maken. Daarnaast kan die gebruikt worden om investeringen te doen zoals voor het centrum van Plasmolen, de Spoorzone in Molenhoek en de Maaskade in Mook.