DGP

Wij staan voor onze dorpen

Het coalitieakkoord ”Samen bouwen” ondertekend!

Vanmiddag hebben de fractievoorzitters: Ton Herings (DGP), Cornelieke van den Bergh (VVD) en Ton Broekmans (PvdA) het coalitieakkoord “Samen Bouwen” ondertekend.

De drie partijen vormen samen een brede coalitie met 11 van de 13 zetels in de gemeenteraad van Mook en Middelaar.


Door enerzijds te kiezen voor een zo breed mogelijk draagvlak in de raad, is anderzijds gekozen voor voldoende ruimte voor de partijen om zich te kunnen profileren. Hierbij past geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. Bestaande tegenstellingen komen beter tot hun recht als er tijdens de komende raadsperiode keuzes gemaakt kunnen worden, zonder dat de uitkomsten daarvan op voorhand vastliggen. Bovendien is het in de huidige omstandigheden, in een periode waar de crises zich in een rap tempo lijken op te volgen, onmogelijk om gedetailleerde lange-termijnkeuzes te maken.

Geen nieuw beleid

Het akkoord bevat nadrukkelijk geen nieuw beleid. Dit heeft te maken met een structureel tekort op inkomsten door achterblijvende financiering vanuit het Rijk, zoals voor bijna alle gemeenten geldt. Wat de financiële bijdragen van het Rijk in de toekomst voor onze gemeente gaan betekenen, is onzeker. Waar nodig zal ook het staande beleid nog geactualiseerd of mogelijk geschrapt worden.

Meer betaalbare woningen

Er zijn bovendien nog veel belangrijke onderwerpen en vraagstukken die om een oplossing vragen. Zoals op het dossier wonen. Ton Herings: “Er moeten meer betaalbare woningen worden gebouwd in onze gemeente. Vooral ook voor jongeren niet alleen binnen het project Molenhoek Zuid maar ook in de andere kernen, Mook en Middelaar.”

Oplossing verkeer

Een weg door de spoorzone was een belangrijk issue tijdens de verkiezingen. Cornelieke van den Bergh: “Wij willen de verkeersproblemen oplossen zonder nieuwe weg door de spoorzone. Gezien de toezeggingen tijdens de verkiezingen hebben we er het volste vertrouwen in dat we gezamenlijk de verkeersproblemen op kunnen lossen en de spoorzone eindelijk de bestemming natuur krijgt.”

Financiële tekorten

Door de financiële tekorten blijven de uitgaven voor het sociaal domein onder druk staan. Ton Broekmans: “ Preventie ter bevordering van de gezondheid, zoals bijvoorbeeld het stimuleren van meer bewegen en een gezondere leefstijl, is beter voor onze inwoners. Ook het alert zijn op het ontstaan van schulden werkt preventief. Bijkomend voordeel is dat het ook nog de aanspraak op de algemene middelen (de huishoudportemonnee van de gemeente) voorkomt. En daarmee kunnen we er dan weer voor zorgen dat alle inwoners kunnen blijven meedoen in een actieve samenleving als de onze”.

Veranderingen raad

Voor de gemeenteraad gaat er ook het een en ander veranderen. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die zich gaat buigen over een nieuw Reglement van Orde. Dit moet leiden tot een effectievere manier van vergaderen en een grotere betrokkenheid van onze inwoners bij de besluitvorming.

Nieuwe college

Het nieuwe college bestaande uit Ton Herings (DGP), Holger Rodoe (VVD) en Frank Dillerop (PvdA), wordt op 12 mei 2022 geïnstalleerd. Omdat de raadsleden Ton Herings en Frank Dillerop toetreden tot het College zullen zij vervangen worden door de eerstvolgende op de partijlijsten: Yvonne Jansen Groesbeek – Cremers voor de DGP en Marjolein Pieks voor de PvdA. Hiermee worden 8 van de 13 zetels in de gemeenteraad van Mook en Middelaar bezet door vrouwen.

Genoeg ingrediënten dus om vooruit te kunnen kijken en samen te bouwen aan een nieuwe toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *