DGP

Wij staan voor onze dorpen

Verlaging OZB geblokkeerd

De DGP is teleurgesteld. De VVD, CDA, GL en NG steunden het amendement van de PvdA tegen de verlaging van de OZB.

De houding van de DGP is simpel. Verhoog de belasting als het echt nodig is en verlaag deze als het kan. Verlagen van belasting hebben we in het verleden ook gedaan. Dat zijn geen verkiezingsstunts zoals gezegd wordt maar je houden aan een verkiezingsbelofte. Daar hebben de andere partijen kennelijk minder boodschap aan. Gebruik de verhoging in ieder geval niet om grotere spaarpotten te maken, want de reservepositie van Mook en Middelaar is nog steeds goed.

Vorig jaar hadden we afgesproken om de OZB tijdelijk te verhogen omdat we grote tekorten verwachtten op het budget voor het Sociaal Domein. We kwamen daarmee tegemoet aan een belangrijke wens van de PvdA om de bezuiniging te beperken. Het ging om een tijdelijke verhoging van 10% die in 4 jaar zou worden afgebouwd.
Omdat, op het allerlaatste moment, het Rijk toch nog met geld over de brug kwam om de tekorten bij gemeenten te dekken bleek al bij de zomerrapportage 2021 dat de verhoging van de OZB niet nodig was geweest. Sterker nog het extra geld van het Rijk, leidde samen met een aantal andere maatregelen tot een flink overschot in 2021. Hierdoor konden we bij de Zomerraportage alle bezuinigingsmaatregelen en de greep uit onze reserves terugdraaien. Als we de belastingmaatregel nog dit jaar (in 2021) hadden kunnen terugdraaien, hielden we nog een overschot op de begroting van 2021. Dat kon niet omdat de aanslagen al de deur uit waren.

PvdA had als argument: “We hebben vorig jaar die afspraak gemaakt en afspraak is afspraak.” Dat klinkt leuk maar het klopt niet. De afspraak waar de PvdA voor getekend had in het coalitieakkoord is dat de stijging van de woonlasten voor de inwoners beperkt zou blijven tot de gebruikelijke prijsstijgingen. Dat is een afspraak die voor 4 jaar is aangegaan en daar houdt de PvdA zich nu niet aan. De verhoging voor 2021 betrof een tijdelijke maatregel. In 2022 is die verhoging niet nodig dus alle reden om de verhoging ongedaan te maken.

Het ging dus niet om een teruggave, zoals door diverse partijen gesuggereerd, maar een tijdelijke verhoging in 2022 ongedaan maken.

Het andere argument om de verlaging niet door te voeren was de angst voor het “jojo-effect”. Men was bang dat men de belasting voor 2023 weer zou moeten verhogen.
Ook dat snijdt geen hout. Immers de vooruitzichten zijn gunstig ondanks de onzekerheden over de gelden vanuit het rijk. Bij de herijking van het gemeentefonds is Mook en Middelaar zoals het er nu naar uitziet een voordeelgemeente d.w.z. dat wij jaarlijks substantieel meer geld gaan krijgen. Genoeg om de eventuele tekorten van de begroting vanaf 2023 te dekken. Daarnaast ligt er nog een pakket maatregelen uit het ZBB-traject op de plank om te bezuinigen. Bezuinigingen die de burger geen pijn gaan doen. Het argument van het “jojo-effect” faalt tenzij je de bedoeling hebt om de OZB structureel te gaan verhogen.

Tot slot is de houding van de VVD en het CDA opmerkelijk. Beide partijen hebben vorig jaar tegen de begroting gestemd vanwege de belastingverhoging. Nu ze de kans hadden om die verhoging ongedaan te maken kiezen ze er bewust voor om wel voor de extra verhoging te stemmen. Sterker nog beide partijen stemmen in met een opmaat naar een structurele extra verhoging van de OZB vanaf 2023.

Reacties zijn gesloten.

×