DGP

Wij staan voor onze dorpen

Beschermen

De DGP wil:

  • een veilige leefomgeving voor iedereen.
    • Meer handhaving om de burgers te beschermen tegen vandalisme en milieuoverlast.
    • Meer voorlichting over het gebruik van sociale media en internet om te voorkomen dat kwetsbaren slachtoffer worden van computercriminaliteit en misbruik via sociale media.
    • Zo nodig in samenspraak met de inwoners extra straatverlichting plaatsen op onveilige locaties.

Veiligheid is een thema dat met grote regelmaat terugkomt op de politieke agenda. Inwoners in onze gemeente voelen zich over het algemeen veilig. Die veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Ook onze gemeente heeft vanwege zijn ligging te maken met bedreigingen. De burger mag van de overheid verwachten dat zij zo goed mogelijk beveiligd wordt en, als er zich een ramp voordoet, het gemeentelijk apparaat adequaat reageert en informeert.

Hoogwaterbescherming

Het beschermingsniveau van onze gemeente voldoet inmiddels aan de landelijke norm. Er liggen echter nieuwe normen in het verschiet hetgeen betekent dat er in de toekomst aanvullende maatregelen nodig zullen zijn.

De Lob van Gennep
is een gebied (vanaf de Jansberg tot aan de Cuijksesteeg in Mook) dat bij zeer hoog water onder water komt te staan. Het dient ter bescherming van de dichtbevolkte gebieden stroomafwaarts aan de Maas.

Het is gelukt om de gevolgen voor onze gemeente tot een minimum te beperken en er zijn inmiddels kansen waardoor het mogelijk wordt om meer woningen in het gebied te bouwen. Voor alle inwoners van het gebied geldt nu ook eenzelfde tegemoetkoming voor schade als gevolg van overstromingen.

Al deze plannen bieden ook kansen. Kansen voor het herstel van de Maasheggen bijvoorbeeld en kansen voor onze economie. Er zijn echter ook bedreigingen voor onze agrariërs die mogelijk weer meer landbouwgrond verloren zullen zien gaan.

Openbare orde en veiligheid, handhaving

Handhaven is een instrument voor de overheid (het Rijk, Provincie, Gemeente en Waterschap) om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven zich aan de regels houden. In voorkomende gevallen kan de overheid bij handhaving sancties, zoals boetes, opleggen. In veel gevallen maakt de politie een proces verbaal dat kan leiden tot een boete. Op het gebied van openbare orde hebben burgemeester en politie wettelijk geregelde taken.

Gemeentes hebben toezichthouders die onderzoeken instellen en buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s) die voor sommige overtredingen mogen verbaliseren. Een deel van deze taken wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Bij toezicht op het water werkt de gemeente samen met de gemeente Cuijk.

De prioriteiten en inzet van de politie worden op rijks- en regionaal niveau bepaald. Omdat onze gemeente ten opzichte van andere gemeente een “rustige” gemeente is en de problemen relatief klein zijn, is de inzet van politie ook beperkt. Een BOA die in dienst van de gemeente is heeft beperkte bevoegdheden en doet zijn werk in aanvulling op en niet in de plaats van het werk van de politie, daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Handhaving moet ons een veilig gevoel geven op welk gebied dan ook.

In Mook en Middelaar wordt er handhavend opgetreden bij overtredingen en toezicht gehouden op onder andere bouwvoorschriften, milieuwetgeving of het plegen van fraude. Handhaving vindt vaak plaats op verzoek van of naar aanleiding van klachten door inwoners en bedrijven.

Kliksysteem

De DGP vindt het kliksysteem (handhaven als daarom gevraagd wordt) zoals wij dat nu kennen onvoldoende effectief. Daarom wil de DGP een aantal prioriteiten benoemen en dat laten vastleggen in een nieuw handhavingsbeleid. Het gaat hierbij niet om incidenten maar om zaken die structureel overlast bezorgen.

Handhaving moet niet gebruikt worden om burenruzies op te lossen maar moet een middel zijn om misstanden of ongelukken te voorkomen. Handhaving bij burengeschillen werkt vaak averechts.

Bij het opstellen van het beleid moet er ook gekeken worden naar de handhaafbaarheid.

Veiligheid

Mook en Middelaar is een gemeente waar mensen zich veilig voelen. Dat is niet vanzelfsprekend. De burger verwacht dat de overheid optreedt als dat nodig is. Open communicatie en transparant handelen zijn middelen die een (vermeend) gevoel van onrechtvaardigheid weg kunnen nemen.
Onze burgers zijn zeer betrokken bij hun directe omgeving en geven vaak (gevraagd en ongevraagd) goede adviezen. Daar moet de gemeente aandacht aan besteden en gebruik van maken.

Inwoners moeten zich veilig voelen dat is niet alleen een taak van de gemeente maar ook van de inwoners zelf door bijvoorbeeld het trottoir voor hun huis sneeuw- en ijsvrij te houden, door tijdig overhangende takken te snoeien en afval te dumpen waar het thuis hoort.
De buurtapp is een goed voorbeeld waarbij burgers zelf bijdragen aan de veiligheid in onze gemeente.

×