DGP

Wij staan voor onze dorpen

Besturen

De DGP wil dat:

 • Mook en Middelaar een zelfstandige Limburgse gemeente blijft.
  • Mook en Middelaar als betrouwbare partner voor de regio’s op effectieve wijze samenwerkt met omliggende gemeenten waarbij de belangen van onze inwoners en ondernemers voorop staan.

De DGP hecht, om uiteen¬lopende redenen, nog steeds veel waarde aan “het Limburgs zijn”. Het landelijke karakter van onze gemeente dient behouden te blijven. Herindeling is voor de DGP nooit een doel geweest, goede dienstverlening wel. De DGP verwacht dat het voor de burger niet duurder hoeft te worden om als gemeente zelfstandig te blijven. Dit kan omdat wij op samenwerken ingesteld zijn.

Zelfstandigheid

Herindeling en noord-zuid discussies zijn niet de zaken waar de burgers echt wakker van liggen. Onze ligging bepaalt de wijze van besturen. Het is vooral een politiek vraagstuk.

Klein maar fijn is een veelgehoorde kreet. Alhoewel wij allemaal weten wat we ermee bedoelen gaat het niet daar om, maar om de vraag:
zijn wij in staat om als gemeente zelfstandig te blijven zonder dat de dienstverlening aan de burger in gevaar komt?
Is de grootte van de gemeente bepalend voor een goede dienstverlening?
Op beide vragen is geen eenduidig antwoord te geven. Dat hangt onder andere af van de zelfredzaamheid van de burgers en mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten.

Samenwerken

Gelegen op de grens van drie provincies, maakt samenwerking ingewikkeld maar niet onmogelijk. Wij hebben geen zeggenschap over provinciegrenzen; dat zullen we moeten accepteren.
Samenwerking is voor Mook en Middelaar grenzeloos, zowel naar Zuid, Noord, West als Oost. We moeten daar pragmatische keuzes in maken.
Gelijkwaardigheid van de samenwerkende partners is belangrijk. Zolang de omvang van onze gemeente er in dat verband niet toe doet is er geen probleem en kan de samenwerking succesvol zijn.

Mook en Middelaar heeft bovengemiddeld veel samenwerkingsverbanden. Die samenwerkingsverbanden leggen een groot beslag op onze organisatie en geven veel bestuurlijke drukte. Dat is een prijs die wij betalen voor onze ligging en keuze voor zelfstandigheid.

Als je samenwerkt en je maakt deel uit van een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, dan neem je samen met andere gemeenten besluiten over de uitvoering van het beleid en soms ook over het beleid zelf. Daarmee doe je afstand van een deel van je zelfstandigheid omdat besluiten over dat beleid niet meer door onze eigen gemeenteraad genomen worden.

De DGP zal alert blijven als het gaat om onze autonomie en eigen beslissingsbevoegdheid. Wij zullen ervoor blijven waken dat wij beleid houden dat past bij onze gemeente, waar de lijnen kort zijn en het bestuur dicht bij de burger staat.

Samenwerkingsverbanden

Onze gemeente is klein en onze ligging in Limburg, geklemd tussen Gelderland, Noord-Brabant en Duitsland is niet altijd gemakkelijk. Dit heeft er wel voor gezorgd dat samenwerken in ons DNA zit. Voor de DGP moet de samenwerking dáár gebeuren, waar dat het beste is voor onze gemeente. Dat betekent niet dat de DGP voorstander is van zogenaamd “shopgedrag”. Het betekent wel dat wij voor verschillende taken met verschillende partners samenwerken.

De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn:

 • Rijk van Nijmegen: voor het sociale domein werken wij samen met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Daarnaast werken we samen in de DAR en de MARN
 • Regio Noord-Limburg (Gezondste Regio): voor het fysieke domein (ruimtelijke ordening en openbare ruimte) en de veiligheidsregio met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) werken wij samen in de regio Noord-Limburg.

Overige:

 • Kop van Noord-Limburg:
  wij onderhouden contacten met onze naaste buurgemeenten Bergen en Gennep voor de regionale visie in Maasduinen en de Lob van Gennep,
 • Land van Cuijk:
  voor de visie Mooi Maasdal en het Deltaprogramma Maas voor onze bescherming tegen hoogwater,
 • Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen):
  Om afspraken te maken over vervoer en wonen willen wij dat Mook en Middelaar hiervan deel blijft uitmaken.
  Net als in Noord-Limburg hebben wij ook hier gekozen voor een maatwerkovereenkomst. Dit doen we omdat wij in beide regio’s niet op alle dossiers samenwerken.

Dienstverlening

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we heel goed in staat zijn om een goede dienstverlening op peil te houden. Wij blijven de lat hoog leggen, ondanks dat wij beperkt worden door onze grootte. Mook en Middelaar heeft minder ambtenaren dan de ons omringende gemeenten. Ambtenaren die bij ons werken moeten breed inzetbaar zijn; wij kennen daarom minder specialisten. Als wij een specialist nodig hebben huren wij die in. Als het een specialist is voor regelmatig werk, dan gaan wij kijken of wij die kunnen inlenen van een buurgemeente of wij besteden de taak helemaal uit. Hierdoor kunnen we toch onze kwaliteit van dienstverlening op peil houden.

Politiek

De samenstelling van onze bevolking verandert snel. De wensen van onze inwoners ook. Zeker als het gaat om betrokkenheid. Alle partijen hebben burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. De vraag is of dat overeenkomt met ons gedrag naar de burger en of de gemeentelijke organisatie daarop is ingericht. Voldoet het huidige stelsel van commissies en raadsvergaderingen nog wel?
De DGP vindt dat deze zaken opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden en zal zich inzetten om samen met andere partijen tot een verbetering te komen waarbij de participatie van de burger meer tot zijn recht komt.

×