DGP

Wij staan voor onze dorpen

Wij staan voor onze dorpen

Middelaar – Molenhoek – Mook – Plasmolen
 • ongebonden en onafhankelijke politiek, sociaal en betrokken,
  • Onze achterban is breed van samenstelling. Wij zijn sociaal en betrokken. Wij zijn niet gebonden aan politieke opvattingen van landelijke partijen of hun ideologieën. Bij ons staat u als inwoner en ondernemer voorop. Wij zijn er voor uw belangen.
 • inspraak voor alle inwoners,
  • Wij willen een directe betrokkenheid van inwoners bij meningsvorming en besluitvorming van de gemeenteraad. De DGP wil dat er met iedereen rekening gehouden wordt.
 • meer aandacht voor jongeren.
  • Wij willen de betrokkenheid van jongeren bij de politiek en hun leefomgeving vergroten. Investeren in onze jongeren is investeren in onze toekomst.

Geschiedenis

Mook lag in het hertogdom Kleef en Middelaar in het hertogdom Gelre. Tijdens de Franse bezetting werd op 23 oktober 1800 de gemeente Mook en Middelaar gevormd.

De DGP is in 1970 ontstaan uit de lijst GP Groepering Pouwels van Jan Pouwels. Sinds onze oprichting heeft de DGP als lokale partij altijd veel kiezers aan zich weten te binden en speelt al bijna 50 jaar een grote rol in de lokale politiek. De DGP heeft dankzij die brede steun van de bevolking een belangrijke bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente Mook en Middelaar.

Mook en Middelaar behoort tot een van de kleinste gemeenten in Nederland. Ondanks de geringe omvang van de gemeente hebben wij in de afgelopen jaren laten zien dat het nog steeds mogelijk is om als zelfstandige gemeente een goede dienst­verlening op peil te houden.

Een rijke gemeente

Mook en Middelaar is niet alleen een heel aangename woon­gemeente maar ook een gemeente die rijk aan natuur is en een goed leefklimaat heeft.

Onze rijkdom en welzijn komt vooral tot uiting in de uitstraling van de gemeente:

 • hoe onze gemeentelijke eigendommen zoals het riolerings­stelsel, onze wegen, het openbaar groen en het maatschap­pelijk vastgoed, erbij staan en onderhouden worden,
 • hoe goed ons voorzieningenniveau is zoals (voor allen toegankelijke, bereikbare) winkels en gezondheidscentra,
 • of onze verenigingen kunnen blijven voortbestaan,
 • of onze jongeren en ouderen (ook als zij zorg nodig hebben) in onze gemeente kunnen blijven wonen,
 • hoeveel kansen ondernemers hebben om zich te vestigen en handhaven,
 • hoe gelukkig onze inwoners zijn en hoe veilig zij zich voelen,
 • hoe aantrekkelijk onze gemeente is om er te willen wonen.
  Wat dat laatste betreft, uit onderzoeken van weekblad Elsevier: ”welke gemeenten hebben de beste mix van wonen, werken, winkelen, etc.?”  blijkt dat wij in de afgelopen jaren de beste gemeente van Limburg zijn en ook landelijk heel hoog scoren.

De enige echte lokale partij

Wij zijn er trots op dat wij in de afgelopen decennia dankzij de steun van heel veel kiezers hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Dat is het bewijs dat lokale politiek leeft en nodig is. Een lokale partij komt op de belangen van alle inwoners in onze gemeente. Wij zijn niet gebonden aan landelijke partijpolitieke ideologieën

Onder het mom van uw belang is ons belang doen wij ons werk en zetten wij ons in, voor ondernemers en inwoners. Dat is wat u van ons mag verwachten. We stellen realistische doelen en maken ze ook waar.

Met trots kunnen wij stellen dat de afgelopen acht jaar de meeste onderdelen uit onze verkiezingsprogramma’s zijn uitgevoerd. Veel zaken zijn afgerond of in de steigers gezet.

Er komt nog veel nieuw beleid op ons af. De nieuwe omgevings­wet zal ingrijpender zijn dan de veranderingen die wij in het sociaal domein hebben meegemaakt.

De komende vier jaar zullen wij doorgaan op de ingeslagen weg.  Waar het beter kan horen we graag van u want alleen met uw steun kunnen wij onze gemeente mooier, beter en veiliger maken.

Collegiaal bestuur

De DGP is er zich als geen ander van bewust dat alleen door samenwerking goede zaken voor onze gemeente tot stand gebracht kunnen worden. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. Zo hebben wij als grootste partij in 2006 met 3 partijen een college gevormd op basis van een raadsprogramma zodat zoveel mogelijk partijen zichzelf in het gemeentelijk beleid zouden herkennen.

In 2014 en 2018 hebben wij samengewerkt met PvdA en GL. Ondanks dat een coalitie van 2 partijen voldoende was om een meerderheid in de raad te hebben. Elke coalitiepartij was steeds met een wethouder vertegenwoordigd zonder rekening te houden met de zetelverhouding in de gemeenteraad. Er was altijd sprake van collegiaal bestuur waar besluiten door het college genomen werden op basis van consensus. Dat maakt een gemeentebestuur krachtig en leidt tot resultaten

Over ons

Wij vinden het belangrijk dat onze burgers invloed hebben op de samenleving waar ze deel van uitmaken zodat plannen die bijvoorbeeld de gemeente maakt of heeft, beter aansluiten bij de praktijk en de beleving van de burgers. De stem en mening van diverse groepen in onze kernen worden ingebracht door inspraak via bijvoorbeeld de Dorps- en Wijkraden, besturen KBO’s, Ondernemersbelangen, Jeugd- en Jongerenwerk, (sport)-verenigingen, etc.

De meest directe mogelijkheid om plannen te beïnvloeden gaat via een politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad.

De DGP wil deze betrokkenheid bij en de directe invloed op de politiek versterken. Daarom blijft onze partij ook de komende jaren regelmatig op haar eigen wijze contact houden met de inwoners van onze gemeente. Dit doen wij door:

 • themabijeenkomsten te organiseren over een onderwerp dat actueel is in onze gemeente. Bij deze bijeenkomsten vragen wij onze inwoners om deel te nemen,
 • nieuwbrieven uit te brengen,
 • Inwoners bij onze maandelijkse vergaderingen van de partij uit te nodigen.

De DGP is toegankelijk, heeft een lage drempel en vriendelijke omgangsvormen. Maandelijks zijn er bijeenkomsten van de achterban (onze leden en andere belangstellenden) om samen met onze raads- en commissieleden de lopende gemeentelijke zaken en agendapunten van raadsvergaderingen te bespreken. Gezamenlijk proberen wij goede, lokale en praktische oplossingen te vinden die passen bij onze inwoners. Wij houden hierbij rekening met het algemeen belang zonder de individuele burger uit het oog te verliezen. Voor ons is het individu erg belangrijk. Deze grondhouding heeft ervoor gezorgd dat wij al tientallen jaren een grote en stabiele lokale partij zijn.

De laatste jaren hebben wij ons sterk gericht op jongeren door hen een  rol te geven in onze achterban en gemeenteraad. Om dat te behouden hebben wij steeds nieuwe aanwas nodig om de jongeren in onze gemeente te kunnen blijven aanspreken. Immers zij communiceren anders, kijken nauwelijks meer TV die tot voor kort het medium was in onze samenleving. Zij maken gebruik van andere media en zijn gericht op snel resultaat.

Covid 19

De afgelopen 2 jaar hebben wij veel last gehad van de Coronapandemie. Wij betreuren het zeer dat de directe contacten met onze inwoners behoorlijk zijn ingeperkt. Zo was het helaas niet mogelijk om onze thema-vonden te organiseren. Wat de gevolgen van deze pandemie op korte en lange termijn zullen zijn is moeilijk te zeggen. Zeer waarschijnlijk zullen wij ermee moeten leren leven en andere wegen gaan bewandelen om de communicatie met onze kiezers op gang te houden.

×