DGP

Wij staan voor onze dorpen

Financiën

De DGP wil:

 • meer geld voor burgerparticipatie inzetten,
  • Wij vinden het belangrijk dat de betrokkenheid van onze inwoners bij besluitvorming vergroot wordt en initiatieven van onze inwoners gewaardeerd worden. Daarvoor is meer geld nodig, dat willen wij daarvoor vrijmaken.
 • slechts een trendmatige verhoging van de lokale belastingen.
  • Belastingen zijn niet bedoeld om spaarpotjes te maken maar om voorzieningen die niet door het Rijk vergoed worden te financieren.
  • Gratis aanleveren van herbruikbaar afval
De rijkste gemeente van Limburg

Mook en Middelaar is nog steeds de rijkste gemeente van Limburg. Deze kwalificatie wordt bepaald op basis van de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) in onze gemeente. Alhoewel dit een prettige gedachte is gaat het niet om een vette bankrekening maar of wij in staat zijn met de huidige middelen, zoals de inkomsten van het Rijk en onze lokale heffingen:

 • onze kapitaalgoederen zoals wegen en gebouwen te onderhouden en in stand te houden,
 • onze burgers te ondersteunen waar nodig en ondernemers kansen te bieden en
 • niet in de laatste plaats onze belastingen voor de burgers en ondernemers binnen de perken te houden?
Oud voor nieuw beleid

Het moge duidelijk zijn dat de financiële positie van de gemeente Mook en Middelaar onder druk staat. Het streven van de DGP is om de reserves van de gemeente alleen in echt noodzakelijke gevallen aan te spreken. Voor nieuw beleid kan alleen geld vrijgemaakt worden als bestaand beleid wordt afgebouwd.

Bezuinigingen

Onder druk van de DGP is het college vorig jaar een ZBB-traject (Zero Based Budget) ingegaan. Een onderzoek naar de mogelijkheden om te bezuinigen zonder dat de wettelijke taken van de gemeente in gevaar komen. Uit dat onderzoek is vast komen te staan dat de gemeente haar taken al uitvoert tegen een minimum aan kosten. De bezuinigingsmogelijkheden zijn daardoor erg beperkt.

Belastingen

De twee belangrijkste bronnen van inkomsten voor de gemeente zijn de uitkering uit het gemeentefonds en de Onroerend Zaak Belasting. Op de Algemene Uitkering hebben wij als gemeente weinig invloed, dat wordt in Den Haag bepaald. De hoogte van de Onroerend Zaak Belasting wordt door de gemeente vastgesteld. In principe is de gemeente daar zelf bevoegd in, maar wij realiseren ons dat dit wel door de inwoners en ondernemers moet worden opgebracht. De DGP is tegen verhoging van de belastingen tenzij het niet anders kan. De DGP schroomt er niet voor zoals wij in het verleden vaker gedaan hebben, de belasting te verlagen als dat verantwoord is.

Cofinanciering

Voor investeringen in infrastructuur en dergelijke. wil de DGP zoveel mogelijk beroep doen op cofinanciering binnen de provincie Limburg, denk aan Regio Deal en Investeringsagenda Regio Noord-Limburg. Daarnaast in het samenwerkingsverband Groene Metropool (voorheen Knooppunt Arnhem Nijmegen) waar het projecten betreft in bijvoorbeeld Mobiliteit, Woondeal en Sociaal Domein (Rijk van Nijmegen). Het idee hierachter is dat elke euro die de gemeente Mook en Middelaar investeert, door de cofinanciering meer waard wordt. De gemeente Mook en Middelaar moet optimaal samenwerken met zowel de regio Noord-Limburg (rn-l) waar het onderwerpen betreft als toerisme, ruimtelijke ordening en veiligheidsregio als met de Groene Metropool, waar het de Mobiliteit en Sociaal Domein betreft.

Afvalstoffenheffing

De DGP wil dat het aanleveren van snoeiafval gratis blijft. Door het hoge vastrechttarief is er nauwelijks een prikkel om milieubewuster met afval om te gaan. De DGP wil dat het vastrechttarief lager wordt en het tarief voor restafval stijgt. Dit past beter bij het motto “de vervuiler betaalt”. Ook wil de DGP dat de vangdoelstelling van het terugbrengen van het aantal kg huishoudelijk restafval wordt teruggebracht tot 30 kg per inwoner in 2030.

Milieustraat

Het in stand houden van een milieustraat is kostbaar. Voor de service aan de burger willen wij dat deze in stand blijft. Onze aansluiting bij de DAR maakt het mogelijk om met een pasjessysteem te werken. Hierdoor kan het gratis aan te leveren snoeiafval beter gefaciliteerd en gereguleerd worden waardoor misbruik wordt tegengegaan.

Hondenbelasting

moet niet worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel maar ter bestrijding van overlast door hondenpoep. Het gaat daarbij om: handhaving, aanleg en onderhoud van uitlaatstroken en -veldjes. De openbare ruimten rondom scholen en pleinen willen wij voorzien van ‘hondenpoep-zakjes’ die honden-uitlaters kunnen gebruiken om de poep te verwijderen.

Rioolheffing

Ons rioolstelsel is kostbaar. In de afgelopen periode hebben wij meer evenwicht gebracht in de werkelijke uitgaven en de reserve voor het rioolonderhoud. Hierdoor kon de rioolheffing structureel met 20% omlaag gebracht worden. De DGP wil dat dat in stand blijft.

Toeristenbelasting

De DGP wil dat toeristenbelasting gebruikt wordt om: onze gemeente te promoten (VVV) en extra aantrekkelijk te maken. Daarnaast kan die gebruikt worden om investeringen te doen zoals voor het centrum van Plasmolen, de Spoorzone in Molenhoek en de Maaskade in Mook.