DGP

Wij staan voor onze dorpen

Zorg en welzijn

De DGP wil:

  • dat iedereen ondersteuning krijgt die nodig is,
    • Zorg die nodig is om op volwaardige wijze te kunnen blijven functioneren in onze samenleving.
    • Geldgebrek mag geen belemmering zijn om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving en het verenigingsleven.
  • een sociaal, rechtvaardig en betaalbaar systeem van zorgverlening.
    • Een solidair en eerlijk beleid waarbij degene die hulp het hardst nodig heeft het ook krijgt.
    • Zorgvragers die dat kunnen naar vermogen laten bijdragen aan deze voorzieningen (eventueel vrijwillig).

Samenleven

Mook en Middelaar is een gemeente waar we graag willen wonen. We hebben een rijk verenigingsleven en we staan graag voor elkaar klaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om goede voorzieningen die bijdragen aan goede zorg en ons welzijn.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om activiteiten te organiseren en het verenigingsleven overeind te houden. Als de overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder een minder grote rol moeten nemen, worden we nog meer afhankelijk van de vrijwillige inzet van burgers.
De DGP ziet graag dat het in gang gezette beleid om vrijwilligers te ondersteunen doorgezet wordt. Het is van belang dat de gemeenschap met de gemeente aandacht geeft aan het belangrijke werk dat zij doen.
In onze gemeente hebben wij ook een beleid voor de zogenaamde “tegenprestatie”. Een beleid waarbij personen die afhankelijk zijn van een uitkering gestimuleerd worden iets extra’s te doen ten behoeve van de gemeenschap. Mede afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie, zal de DGP dat beleid willen uitbreiden vooral ten behoeve van het vrijwilligerswerk, want meer handen maken lichter werk. Tegenprestatie is voor de DGP geen straf maar een kans. Net zoals voor alle prestaties door vrijwilligers moet ook hiervoor waardering zijn.

Jeugd

Ieder kind in onze gemeente moet lid kunnen zijn van een verenigingen. Geldgebrek mag daarvoor geen belemmering zijn. Onze gemeente is aangesloten bij de Stichting Leergeld Stuwwal. Deze stichting bemiddelt om eventuele belemmeringen weg te nemen. De DGP wil dat het bestaan van deze stichting zo goed mogelijk onder de aandacht wordt gebracht bij ouders, scholen, verenigingen en andere relevante organisaties.

Ontmoeten

Onze gemeenschapshuizen functioneren als ontmoetingsplaats voor burgers, verenigingen en groepen. Zij vervullen daarin een belangrijke functie. De DGP is voorstander van het optimaal gebruik van onze gemeenschapshuizen, de gemeente geeft daarin het voorbeeld.

Zorgen

Vergrijzing

Met de vergrijzing groeit het aantal ouderen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Dementie is een ziekte die ook veel burgers in onze gemeente treft. De aantallen nemen toe. Het is vaak de partner die als eerste de zorg voor de dementerende op zich neemt. Wij hebben niet altijd in de gaten hoe groot die belasting voor deze mantelzorgers is. Ondanks hun eigen (ouderdoms-)beperkingen, hebben zij vaak geen stem in het besluit om de partner thuis te laten blijven wonen. Zij voelen zich vaak ook schuldig als zij aangeven dat zij die last niet of niet meer kunnen dragen. Daar moeten wij oog voor hebben. Het thuis laten wonen van patiënten die intensieve zorg nodig hebben is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Dagbesteding

Het is goed dat er in Mook een zorgvoorziening is die de last van de mantelzorger in de meest schrijnende gevallen over kan nemen en die zorgt dat degene die van die zorg afhankelijk wordt in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dat is echter niet voldoende. Dagbesteding is noodzakelijk om het langer thuis wonen mogelijk te maken. Het geeft niet alleen een zinvolle bezigheid voor de patiënt maar ook verlichting voor de mantelzorgers die een moment voor zichzelf krijgen. Omdat de behoefte aan dagbesteding steeds groter wordt is dit alleen maar mogelijk met de inzet van vrijwilligers naast professionals.

Huishoudelijke hulp

De inzet van familieleden, buren en thuiszorg blijft hard nodig. Om het allemaal draaglijk te houden moet de gemeente ervoor zorgen dat goede thuiszorg beschikbaar is. De DGP wil dat hulp terecht komt bij diegenen die het nodig hebben. Daarnaast moet er algemene hulp mogelijk blijven, want deze hulp speelt ook een signalerende, preventieve rol bij het terugdringen van de vereenzaming en verwaarlozing. Thuiszorg en huishoudelijke hulp moeten gehandhaafd blijven op minimaal het huidige niveau. Administratieve rompslomp voor de hulpverleners moet terug¬gedrongen worden.

Mantelzorgers

Hulp bij ondersteuningsvragen moet permanent beschikbaar zijn. Zij moeten één vast aanspreekpunt hebben. Als waardering voor hun inzet moet het mantelzorgcompliment blijven. De DGP wil dat met de ondernemers in de horeca die lid zijn van het Gilde, wordt bezien of “De schat van Kiste Trui” ingezet kan worden als onderdeel van dat compliment.

×